3* Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 65 Burgemeester 66 67 68 69 Dir .C-em. werken Prov.Utr.Bond voor Vreemd, .verkeer Utrecht Rijks Inspectie Be volkingsregisters Afd.Financiën brengt ter tafel een dagvaarding van Antonia J.de Buyzer Weduwe van C.He- ger te Zeist om op 5 Februari a.s. te verschijnen ter terechtzitting van de Arr.Rechtbank te Utrecht ten einde te hooren eisch doen en conclu deeren omtrent de aansprakelijkheid der gemeente in verband met een onge< val met doodelijken afloop haar echt genoot overkomen, als gevolg van een gat in het wegdek hoek Batenburglaan Postweg. zendt een 2-tal prijsopgaven voor reparatie van de veerpont aan de Groote Melm. geeft naar aanleiding van het beslui"; van 29 November 1940 een nadere toe lichting op zijn verzoek om toeken ning van een subsidie. e vraagt ter uitvoering van art.6 twe de lid van het Besluit Persoonsbe wijzen of de gemeente garant wil zi voor de betaling van de kosten ver- jbonden aan het maken van pasfoto's van werkloozen, armlastigen en ande re minvermogenden. De Burgemeester vraagt aan het Col lege machtiging te antwoorden dat d gemeente de garantie op zich neemt. deelt mede dat de inmiddels overleden H.Oosterkamp de belooning voor het schoonhouden van het kantoor van den gemeente-ontvanger sedert April 1940 niet in ontvangst genomen heeft. Het schoonhouden is door den gemeen- tebode T.3euzel sedert Mei 1940 waar genomen. De belooning van H.Oosterkamp bedroef ingevolge arbeidscontract dd.20 Juli 1938, 1,50 per week. Verzocht wordt te beslissen of Beu zel over de maanden April, Mei, Juni en Juli 1940 1,50 per week kan wor den uitbetaald.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 47