«ir BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen Besloten wordt het exploit ter behandeling door te zenden aan de N.V.Incasso Bank te Amsterdam zijnde de My waarbij de gemeente tegen wettelijke aanspra kelijkheid is verzekerd. Besloten wordt voor de begrooting 1941 een aanvul lend crediet te vragen tot 175,= en deze aanvrage te motiveeren door mede te deelen dat in 1940 geen' reparatiekosten zijn uitgegeven wegens vordering van de veerpont door Defensie, voor welke vordering alsnog een vergoeding zal worden gevraagd. Besloten wordt den Bond te berichten dat het ver- leenen van tusschentijdsche subsidie is uitgeslo ten, doch dat voor het komende jaar 1942 een ver zoek om subsidie te richten aan den Raad dezer ge meente in behandeling zal worden genomen. De machtiging wordt verleend. Besloten wordt de vergoeding aan T.Beuzel uit te betalen. 2l

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 48