Volg num mer 70. 71 Afzender of voorsteller Secr .Gen.Dep .Bin- nenl.Zaken Dir.Gem.werken Datum 72 73 74 Secr.Gen.Dept,v Sociale Zaken A. J.v. Dorre steijn, Spoorstr.5» Soest 1e afdeeling 75 J.Voerman,Soester Berg Korte inhoud deelt mededat aan het gehuwde rijks personeel een tijdelijke toelage van 6 io van de bruto-wedde is verleend, voorzoover de bruto-wedde, vermeer derd met de toelage het bedrag van 1900,= niet overschrijdt en dat de kindertoelage tijdelijk is verhoogd van 60,= tot 75,= 's jaars. In overweging wordt gegeven voor het personeel der gemeente in overeen- komstigen zin te handelen. deelt mede, dat de hulp-opzichter G.Haage zich op 20 Januari 1941 heeft doen ziek melden. deelt mede, dat, indien het sneeuw ruimen op financieele moeilijkheden mocht sluiten, deze werkzaamheden inJ werkverruiming kunnen geschieden. vraagt in aanmwerking te mogen komen voor levering van schilderwerk enz. aan de gemeente. De Dir.v.Gem.werken brengt hierom trent advies uit bij schrijven dl. 21 Januari 1941 no.965. legt over een door den heer A.Bakker uitgebracht rapport over de gezins- inkomsten van P.MajoorBeukenlaan 19 wiens zoon Lambertus in een sanato rium moet worden opgenomen. Uit het rapport blijkt, dat een be drag van 8,58 per week, zijnde de uitkeering Ziektewetzou kunnen woi den bijgedragen. verzoekt het voor vrije geneeskundi ge behandeling vastgestelde oedrag 15,60) aan hem te vergoeden om daarmede de contributie van het Zeis ter Ziekenfonds te bestrijden. Me C 2 t b b b b o

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 49