y."ÏÏ 0 9M. hJl re- van heb- chen m- BESLISSING Besloten wordt aan den Secretaris Generaal van het Departement van Sociale Zaken mede te deelen dat de steunnormen in het algemeen te laagzijn voor eenig normaal levensonderhoud en te verzoeken te willen be vorderen dat de normen worden verhoogd, dan wel maai regelen worden getroffen voor het verstrekken van goedkoopere levensmiddelen aan werklooze gezinnen. Van het antwoord wordt kennisgenomen en geconclu deerd dat daarmede het incident gesloten is. Aan der Dir.v.Gem.werken zal hiervan mededeeling worden ge daan met de opdracht zich in het vervolg te houden aan de afspraak dat hij bij gebruikmaking van de ge meentebosschen steeds in overleg treedt met Staats- boschbeheerI&ddels het College v.B.en W.indien het belangrijken omvang betreffen, terwijl voor worèen inglscM!eïl?en de aaviseur v .beplantingen mo Aan den Secr.Generaal mede te deelen dat het College geen vrijheid kan vinden aan zijn verzoek te voldoer op grond dat het College verantwoordelijk is voor de gemeentelijke uitgaven en deze verantwoording in het onderhavige geval niet kan aanvaarden nu van Rijkswe ge in de uitgaven geen Rijkssubsidie wordt genote er de gemeente bovendien van Rijkssteun afhankelijk is. Besloten wordt den Raad voor te stellen de verzeke ring aan te gaan bij de R.O.G. Hiervan mededeeling te doen aan Ged.Staten. nesloten wordt den Raad het voorstel te doen ingaan de 1 Januari 1940 de kinderbijslagen te regelen over eenkomstig bepalingen geldende voor het Rijksperso neel met dien verstande echter dat de toeslag vanaf het 3e kind aanvangt. Omtrent het voorstel zal voor af het advies van de Commissie Georganiseerd Overleg worden gevraagd Het wacntgeld over December 1940 ten bedrage van 128,83 zal worden uitgekeerd. -^esloten wordt de achterstallige vordering over 1937 van den Architect J.Bondon te Hilversum groot 24 c.lsnog te voldoen en den Raad daartoe bii begrootinss wijziging het voorstel te doen. et Afdeeling en No. \S V tf/L. Aanmer kingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 4