Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 76 77 Secr.Gen.v.Soc, Zaken Hoofd o.l.school a/d Beetzlaan 78 79 Cemtr.Verificatie "bureau Idem 80 81 Idem Inspv/h>: L0i/d Insp.Amersfoort 82 Dir.Gem.werken "bericht, dat de vraag of verdere ver hooging der steunuitkeeringen nood zakelijk is nog nader onder oogen wordt gezien. verzoekt in verband met de beschik baarstelling van 2 schoollokalen der openbare school ten behoeve van den Opbouwdienst gedurende 3 avonden, maatregelen te nemen omtrent de hoe veelheid electriciteitwelke gedu rende de eerstvolgende maanden in de school mag worden gebruikt. zendt een rapport betreffende con trole kas en administratie van de N.V.Centrale Slachtplaats over het 4e kwartaal 1940. zendt een rapport betreffende con trole kas en administratie van de woningbouwvereeniging "Goed Wonen" over het 4e kwartaal 1940. zendt een rapport betreffende con trole kas en administratie van het Gasbedrijf over het 4e kwartaal 1940. verklaart ingevolge artikel 77 lid 1 der Lager Onderwijswet, dat de speelplaats der Engendaalschool aan de Molenstraat na voorgenomen ver betering kan dienen als openlucht speelterrein ten behoeve van het vak lichamelijke oefening aan de beide afdeeling g.l.o. en u.l.o. de zer inrichting. bericht naar aanleiding van het schrijven van B.en dd.2/ Oec.j.l» v/aarin verzocht werd te oerichten, welk bedrag aan de schoolbesturen, welke van het gymnastieklokaal in de Kerkebuurt gebruik maken, naar redelijkheid in rekening kan woraen gebrachtVerwezen wordt naar hec rapport van 16 Oct.1937» no.559, waarbij geadviseerd wordt de vergoe ding voor schoolgebruik vast te ste len op 0,30 per uur voor het gymna s t ieklokaal

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 51