Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 83 84 Gemeentesecretari Weth.Gasille 85 86 R.V.Bataafsche Import My c.s. 's-Gravenhage Voorzitter gymnastieklokaal in de Kerkebuurt. Geadviseerd wordt voor het gymna stieklokaal een afzonderlijken elec- triciteitsmeter te doen aanbrengen. stelt, namens den Geneesheer-direc teur van het Sanatorium Zonnegloren in verband met de vestiging van een eigen apotheek in het sanatorium, de vraag of de omgeving van de inrich ting genaamd Soestduinen is aan te merken als een afzonderlijk op zich zelf staand deel van Soest, zoodat het vestigen van een apotheek in het Sanatorium geen wettelijk bezwaa meer zou opleveren. stelt voor het besluit genomen in de vergadering van 17 Januari j .1 3iiet betrekking tot de aanbeveling van leden der commissie voor georgani seerd overleg in te trekken en ais aanbeveling den Raad voor te stellen J.H.Hom, Lid. P. Beekman, plaatsver vangend lid. J.Nooder, Lid. J.StrobandPlaatsver vangend Lid. Spreker motiveert dit voorstel en zegt dat hij het wenschelijk acht thans en ook in het vervolg de en plaatsvervangende leden bij hunne verkiezing onaanbevolen te maten vervangen. Leze motiveering ware oo den Raad mede te deelen. verzoeken i.v.m. de beperkingen in de aflevering van benzine en ont heffing van het Precariorecht voor het hebben van tank-installaties in den grond, op de 1e plaats over 94 en voorts zoolang, als bedoelde uerkingen voortduren. 1e. den Dir.v.Gem.werken op te draj ffên de verduisteringsstraatverlics- tings langs den geheelen Rijksweg van^grens Baarn tot taersfoort en den Rij losweg te Soesterberg richten en in te schakelen, hierDg rekening te houden dat de slechts op afstand van 150 Meter uit elkaar mogen worden aangebrach

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 53