Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Kort e mnoui 87 G.v. 't Klooster, Kerkpad Z.Z.39 88 Dir.G-em. werken met dien verstande echter dat deze afstand niet van toepassing is op tegenover elkaar aangebrachte lampen als in de v.Weedestraat tot grens Baarn. 2e. Den Directeur voorts op te dra gen de trottoirbanden opnieuw wit te maken en in het algemeen deze maatregel uit te breidennen regel matig te voorzien. Hierbij op te mer ken dat het aanbrengen van blokken in witten kleur niet is toegestaan doch dat zulks in rechte lijnen moet geschieden. Met de uitvoering dezer maatregelen de desbetreffende voorschriften, uitgegeven door de Luchtbeschermings inspectie, op te volgen. verzoekt in aanmerking te mogen ko men voor plaatsing in het 11 Centrum" van de officieele kennisgevingen dei gemeente, waartegenover gaarne wor den ontvangen de raadsstukken en op gaven bevolking en Burgerlijke Stand. biedt ter behandeling aan een ver zoek om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en advie zen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 55