Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud wethouder minors hfdeeling finan ciën Algemeen verbond van Volkstuinder- vereenigingen ...Visman, .Durg.Gr<p thestraat 36,Soes J .van 'Is Badema- kerstraat 26, Soesterberg ..ethouder Gasille vestigt er de aandacht op, dat het raadsbesluit van 21 november 1940, 1e afd.no.4173 inzake kostelooze in- gebruikgeving van grond door Gedepu teerde otaten is goedgekeurd en vraagt wat thans moet geschieden in zake de aanschaffing kunstmest van pootgoed en adviseert de rente van debet-saldi door de v/oningbouwvereenigingen en stichtingen, verschuldigd over het vierde kwartaal 1940 te bepalen op (Deze rente is gelijk a.-.-n de re courant-rente bij de Mederlandsche Bank vestigt de aandacht op het bestaan van zijn organisatie en verzoekt in schakeling daarvan bij het ingebruiz ;even van braakliggende gronden voot voedselvoorziening. zendt antwoord op sciir jV^n van Bur gemeester en Wethouders inzake aan- brencing van een electrische leidinc in den gemeentetoren ten benoeve va- den Luchtbescnerm'ingsdienst verzoekt e°n ugdrage van ae gemeen- oe in uo verpleegkosten van zijn zoon, opgenomen in Zonnegloren, en verklaart zich tot het geven van ee. bijdrage van ƒ.1 per dag bereid. vestigt öens er de aandacht op, dat we de op 27 Nov.j.1* plaats gevon den overdracht van grond aan A.Bad— stok, aan dezen over het jaar 1940 een ontheffing moet worden verleend van den erfpachtscanon. Van den ca non ad 3 worden verleend den moet een ontheffing van ƒ.0,25 en van den canon ad y.8,28 van ƒ.0,11

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 59