Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 95 ÏT.V. Soest erdal 96 97 G.H.Assink, te Soest Gedeputeerde Sta ten van Utrecht 98 99 U.V.Prov.Utr.Elec My te Utrecht Hoofd openh.ulo school 100 R.K. Schoolbestuur te Soest 101 102 Uoningst"PatrimO' nium"Soest Oentr.Verificatie bureau, den Haag verzoekt haar een voorschot van f 125,= per maand te verstrekken op de haar toekomende schadeloosstel ling voor door de Duitsche Weermacht gevorderde bezittingen. deelt mede dat hij gedurende de maant. Januari 1941geene inkomsten geno ten heeft. deelen mede zich er niet mede te kun nen vereenigen, dat het bedrag, waar voor de gelden der gemeente tegen fraude verzekerd zijn, wordt verlaagc van 75.000,= tot 50.000,=. zendt bericht inzake de electrische installatie, aangelegd in den toren van de N.H.Kerk ten behoeve van den luchtbeschermingsdienst stelt in overleg met den heer Ram voor om ten behoeve van het onderwijs in de lichamelijke oefening de op de bijlage vermelde voorwerpen aan. te schaffen. verzoekt medewerking tot de aanschaff fing van het in de aanvrage vermeld materiaal voor het onderwijs in de lichamelijke oefening voor de R.K. Uloschool deelt mede, dat zij genegen is bij gebleken noodzakelijkheid over te gaan tot woningbouw en dat zij het o prijs zal stellen te mogen vernemen of op medewerking van de gemeente kan worden gerekend. zendt een rapport van opneming van boeken en kas van de bouwvereeniging St.Joseph over het 2e halfjaar 1940.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 63