»fj£ ,!jf yf 3n op fcel- rmacht maanc ;e kun-- waar den ïrlaagc .sche ;oren i den tam L er wijs op de l te Lschaf f ■meld l de ,.K. bi j te het o .emen .te van iging 1940. Afdeeling en No. BESLISSING Overwegende, dat het verleenen van voorschotten doo de gemeente enkel van toepassing^is wanneer het in woners van Soest betreft of privé personen wier fi- nantieele toestand het noodig maakt dat een voor schot verstrekt wordt, wordt besloten aan de N.V. Soesterdal mede te deelen dat op het versoek tot uitbetaling van een voorschot aan haar Vennootschap niet kan worden ingegaan. Tot uitbetaling van het wachtgeld over Januari 1941 wordt besloten. Besloten wordt den Raad voor te stellen tot de P.0.G-. toe te treden en het verzekerd bedrag op 75.000,= te bepalen. De ontwerp voordracht aan den Raad wordt goedge keurd Besloten wordt het schrijven ter kennis te brengen van den Dir.Gem.werken met verzoek met de opmerkin gen rekening te houden nu een geheel nieuwe leiding wordt aangelegd. Behoudens goedkeuring van de aan te schaffen voor werpen door den Inspecteur van het Lager Onderwijs wordt besloten op het voorstel van het Hoofd der School in te gaan. Aan het Schoolbestuur te verzoeken het verzoekschrift te wijzigen door niet in details te treden. Na de door den Raad verleende medewerking zal door B.en W omtrent de details in overleg worden getreden. Aanmer kingen 17 Aan het Bestuur mede te deelen, dat het Ooilege be zig is de woningsituatie in de gemeente te onderzoe ken en na het onderzoek eerst zijn standpunt in de ze kan bepalen. Intusschen wordt besloten omtrent het woningvraag stuk in dezegemeente een enquête in te stellen en den Secretaris te verzoeken omtrent de wijze van instelling van deze enquête het Ooilege van advies te dienen. Het rapport is voor het College aanleiding te beslui ten ter dekking van de bedragen wegens huurachter stand te beginnen met 1940 ten laste van de exploi tatie een reserve te gaan vormen. Het bedrag ware te 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 64