Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 103 103 104 105 105a A.van Uiting A.van Uiting Insp.v.Politie verzoekt vergoeding voor een rijwiel hetwelk hem in de uitoefening van zijn dienst is ontvreemd. verzoekt vergoeding voor een rijwiel hetwelk hem in de uitoefening van zijn dienst is ontvreemd. legt een staat over van door de po litie verricht overwerk gedurende de maanden September t/m December 1940. Centr .Verificatie' bureau, den Haag Weth.G-asille zendt een rapport betreffende de op neming van boeken en kas van den ge meente-ontvanger op 12 December 1940 deelt de vergadering mede, dat hij op verzoek van het lid van het Kerk bestuur der Par.Soestdijk de heer M. Sukkel in diens bijzijn een bezoek heeft gebracht aan de Schuilkelder L.B.D. onder de Kerk, aangezien de werkzaamheden in die kelder door de gemeente niet geheel zijn afgewerkt Spreker verklaart dat inderdaad de werkzaamheden niet zijn voltooid zoo als het behoort en adviseert het Ooi lege aan gemeentewerken te vragen een opgave van de wijze van afwer king der schuilkelder alsmede de kos ten. Hierbij is rekening te houden dat het Kerkbestuur in beginsel be reid is de arbeidsloonen voor zijne rekening te nemen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 65