BESLISSING te beginnen met 1940 te stellen op 2000,=. Omtrent dit voorstel zal het advies gevraagd worden van de raadscommissie woningen bouwvereenigingen te vragen. De Voorzitter dier commissie, wethouder G-asille, za|. met het hoofd van de afdeeling financiën omtrent he samenstellen van financieele overzichten ten dien ste der Commissie overleg plegen. Op voorstel van den Burgemeester wordt besloten de ze aangelegenheid te deponeeren, aangezien een an dere oplossing is gevonden. Op voorstel van den Burgemeester wordt besloten de ze aangelegenheid te deponeeren, aangezien een an dere oplossing is gevonden. Besloten wordt: 1e. de gedeclareerde overuren uit te betalen. 2e. In de verordening regelende de rangen enz. der Politie een wijziging aan te brengen ai daarin te bepalen dat met ingang van 1 Januari 1941 geen overuren worden uitbetaald aan den Hoofd inspecteur, Inspecteur en Inspecteur 2e klasse. Omtrent punt 2 zal de Commissie voor Georganiseerd Overleg worden gehoord. Kennisgenomen. Afdeeling en No. Aanmer kingen De Wethouder wordt gemachtigd deze aangelegenheid met Gemeentewerken te bespreken en rapport te vrager met kostenopgaaf.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 66