Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud i 106 3eer.Gen.Soc.Zaken ien Haag deelt mede, dat aan ondersteunde werkloozen een extra winteruitkee- ring kan worden verstrekt. De afd.Soc.Zaken adviseert het vol gende Het verdient aanbeveling de weken, waarover de extra uitkeering wordt verstrekt precies vast te stellen. Geadviseerd wordt deze uitkeering te verstrekken over de week van 27 Jan.t/m 1 Pebr.1941, dus op 5 Pebr. '41. Over de week van 24 Pebr.t/m 1 Maart dus op 5 Maart '41 en over de week van 24 t/m 29 Maart, dus op 2 April '41 107 DirGein .werken bericht omtrent het verzoek van A. Legemaat om hem te verkoopen een ge deelte van een perceel grond nabij de Parklaan. Gewezen wordt er op, dat na een ruiling van grond het perceel G no.3062 (nieuw G no.4071) niet aan een weg zal komen te lig gen, terwijl voorts de vraag gestelc. wordtwie in de toekomst de omleg ging van den Nieuweweg naar weg no 229 zal bekostigen. Verzocht wordt een standpunt te willen bepalen om onnoodige werkzaamheden daarmede te voorkomen. Bij nader rapport dd.28 Jan.1941, no,c/6, wordt door den Dir.v.Gem. v/erken geadviseerd thans niet tot den gevraagden verkoop over te gaan^ 108 E ,B.0.Vereen.Soest verzoekt een bijdrage in de verpleeg kosten van Lambertus Everardus Ma joor over het tijdvak 8 Jan,-30 Juli 1941 tot een bedrag van 454,60. 109 3.Pastunink,Rade- nakerstr.27,S'berg deelt mede niet in staat te zijn tol betaling van 52,= per jaar in de verpleegkosten van zijn zoon. 110 Dir .Gem.v/er ken deelt mededat de werkman-straama- ker A.Snijder en de kantonnier L. Berg zich resp. op 30 en 31 Januari 1941 ziek hebben doen melden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 69