Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 111 112 113 114 Ver .Wijkverpl .Huis ter Heide en Omstr Vakcmdt.Luchthesch dienst Hoofden van scho len A.den Boer,benoemd hfd.o.l.school a/d Beetzlaan 115 Chef.Afd.Financiën verzoekt een bijdrage in de ver- pleegkosten van E.van Es te Soester berg om de maanden Pebr.t/m April 1941 tot een bedrag van 119,10. verzoekt aanbrenging van nog enkele kleine verbeteringen aan de inrich ting van den Commandopost van den luchtbeschermingsdienstgevestigd in den kelder onder de R.K.Kerk op Eieuwerhoek. Het R.K.Kerkbestuur is bereid tot betaling der arbeidsloo- nen, voorzoover deze betrekking heb ben op v/erken, welke kunnen worden geacht ook in het belang van het Kerkbestuur te zijn, indien de ge meente zorgdraagt voor de levering der benoodigde materialen. De kos ten voor de gemeente worden begroot op 106,60. berichten naar aanleiding van het schrijven van B.en W. dd.2 Decemberj j.1. inzake de inrichting van schoolwerktuinen De Dir.v.Gem.werken zendt dd.31 Ja nuari 1941 een rapport in over het braakliggend stuk grond der Red. Spoorwegen achter de O.L.school i/d Kerkebuurt verzoekt eenige verbeteringen te doen aanbrengen aan de onderwijzers- woning aan de o.l.school a/d Beetz laan/ De Dir.v.Gem.werken adviseert een 2-tal vaste waschtafels te doen aanbrengen en de andere verzoeken niet in te willigen. Voorts wordt geadviseerd de woning van binnen en van buiten te schilderen en diverse herstellingen te doen aanbrengen. D< kosten van een en ander worden be groot op 885,=. De desbetreffende begrootingspost is hiervoor niet toereikend geeft een advies omtrent het geven van een bestemming aan de gevormde reserve wegens ongedekte tekorten der onderscheidene woningbouwver- eenigingen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 71