uinrsïel?^0?1^^^6 V°eren en het buitenwerk i/ 4 v j I rer- ■oester .pril ,10. enkele nrich- den stigd rk op uur is dsloo- ng heb orden het e ge ering kos- egroot het gember 51 Ja- r het 3d )1 i/d te - jzers 3eetz- .seert i doen ;ken >rdt len en .verse ;en. h<j; l be- 'f ende et ;even >rmde •ten ■er- BESLISSING Besloten wordt 119,10 als bijdrage beschikbaar te stellen. Op voorstel van Weth.Gasille wordt besloten aan het lid van het Kerkbestuur M.Sukkel opgave te vragen van de materialen welke hij in overleg met den Vak- commandant Jj.B.D. de heer v.Boesel noodig acht voor het afwerken van de schuilkelder. aesloten wordt het perceel of een gedeelte van het perceel in huur te vragen als het hoofd der school .iet terrein in zijn geheel of nader aan te wijzen gedeelte voor het doel geschikt acht. Afdeeling en No. N oJ^ v nV iUi Besloten wordt den Raad voor te stellen in 1941 het te stellen tot 1942. Een aanvullend crediet groot rond 450,= aen Raad aan te vragen Aanmer kingen Nnigen'lf besïuiZt0Lt\oofdnKr lil P^anol^tV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 72