Volg num mer Afzender of voorsteller 116 Voorzitter 117 G-em. secretaris Datum Korte inhoud rapporteert dat de accountantsdiens van het Departement van Handel enz. een ondersoek heeft ingesteld naar het voorstel van het College tot verhooging en herziening der salari regeling van het personeel van den Distributiedienst Gebleken is dat de totaal opzet te duur is en niet aanvaardbaar is wes halve een nieuw voorstel is te doen Dit voorstel is in een ontwerp schrfj- ven omschreven. Hieruit blijkt dat d salarieering van den leider niet on der de distributiekosten zijn te brejn- gen, aangezien deze vast ambtenaar in dienst der gemeente is. Het ge volg is dat de salarieering over 1940 zal moeten worden terugbetaald aan het Rijk. In het belang van het aanwezige personeel is het voorstel te aanvaarden. in verband met de veel omvattende en verantwoordelijke administratie die verbonden is aan de uitvoering der voorschriften betrekking hebben de op de uitreiking van "persoonsbe wijzen" deelt de Secretaris mede dat hij met gebruikmaking van de hem mondeling gegeven machtiging ee onderhoud heeft gehad met den heer W.H.Bakker, Inspecteur van Politie 1e klas, thans wonende te Arnhem. De heer Bakker is in de mobilisatie tijd te Soest in functie geweest al adj.Insp.v.Politie en waar de werk zaamheden verbonden aan de persoons bewijzen met het oog op het nemen van vingerafdrukken van den houder alsmede het opnemen van het signale ment geëigend zijn om in handen van een politiebeambte te leggen, komt het den Secretaris wenschelijk voor den heer Bakker de verantwoordelijke dagelijksche leiding in handen te ge ven. Volgens mededeeling van den oe cretaris is de heer Bakker daartoe bereid tegen eene belooning van 150,= per maand en onder een zeke re garantie dat met de werkzaamhede 6 maanden zullen gemoeid zijn. De in diensttreding werd overeengekome op 20 Pebr.a.s. Hierover wordt het oordeel van het College gevraagd. n !E1 Beslc trek! het c Waar door voor wordi n.l. over\ regl< Het Het ris v .Po Arnh beid ling tege ande 1e, 2e. 5e.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 73