BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen Besloten wordt het oorspronkelijke voorstel in te trekken en een nieuw voorstel te doen overeenkomstig: het ontwerp schrijven. Waar het toekennen van vergoeding wegens overuren door de wijziging van de regeling komt te vervallen voor het personeel dat verhooging zal gaan genieten, wordt Besloten voor het laag Bezoldigd personeel, n.1. die met 17,50 te Bepalen dat de regeling voor overwerkvergoeding voorkomende in het ambtenaren reglement op hen van toepassing zal worden verklaard Het voorstel zal met deze bepaling worden aangevuld. Het College kan zich met het advies van den Secreta ris vereenigen en Besluit de heer W.H.Bakker, Insp. v.Politie 1e klasse op wachtgeld, thans wonende te Arnhem, ingaande 20 Pebr. a.s. aan te nemen op ar beidscontract als leider van een "te stichten afdee ling voor de administratie Persoonsbewijzen en wel tegen eene Belooning van 150,= per maand, een en ander onder de volgende Bepalingen: 1e. Aan den arbeidscontractant wordt onder algemeene leiding van den Secretaris de dagelijksche lei ding opgedragen van de administratie verbonden aan de voorschriften Betreffende de uitreiking van persoonsbewijzen. Het contract wordt aangegaan voor den tijd van 20 Pebr.1941 tot 1 Oct.1941 met dien verstande dat de werknemer ^Bevoegd is het contract met in-f achtneming van één maand op te zeggen, terwijl de werkgeefster het contract met inachtneming van één maand kan opzeggen in het geval de maat regel inzake Persoonsbewijzen op hooger gezag wordt ingetrokken. 5e. De werknemer zal dienen mede te werken tot het verzekeren van een goede samenwerking .met het hoofd van de afdeeling Bevolking. 2e.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 74