Volg num mer 118 119 13.en W. van Amers foort 1 20 121 Afzender of voorsteller :ioofd Luchtbescher ringsdienst Soest. Afdeeling Pinancie Datum Korte inhoud Dire cteur werken Gemeente 1 22 12) Aannemersbedrijf J.van Gent - A.Hig IerAmersfoort chef afd.Sociale Zaken adviseert naar aanleiding van een verzoek van P.A.JAmmerlaan en O.Th. kettenburg om aan de personen, die d- verduisteringsvoorschriften contro leeren met terugwerkende Kracht een rijwielvergoeding van /.-,40 per week toe te kennen. worden ge verzoeken in het bezit te steld van de archiefstukken van bouw werken gelegen in het aan hun gemeen te afgestane grondgebied van noest. De Sirecteur van Gemeentewerken zendt da. 5 Februari een aantal stuk ken betreffende ningen verleende bouwvergun biedt ter vaststelling aan het kohie aanlegbelasting 1940. Besi en a lage Bes. ken rapporteert omtrent de electrische leiding in de schuilloopgraaf achter de vroegere buitenplaats "Liddelwijk" itsen vragen toestemming tot het' plaa van een directiekeet voor ten hoogst 6 maanden aan den Postweg te Soester-- berg. De Directeur van Gemeentewerken brengt gunstig advies uit dd1 Fe bruari 1 9": 1 het vas1 op been dat bode Van teu: om leic De deelt mede, dat de ouders van de voo eriing der gemeente verpieegd ..'or dende G.r.van Schaik mondeling hebbe. verzocht de maandelgksche bijdrage ad .25,= te halveeren. De bijdrage ad 25,= per maand werd indertijd (19)7) vastgesteld bij een maandsalaris van /.1o0, liet wach geld van betrokkene bedraagt momentej ƒ.116,= per maand. Aan de hand van e "-Richtlijnen" behoeft bij dit inko men, c,ezien de vaste lasten en de ge zinssamenstelling geen b hrage te worden betaald. Waar oe menscheu zei ƒ.12 50 -er maand aanbieden i^bx uet de afd.boc.haken in verband met de aanmerkelijke vermindering van het in omen billiik de bijdrage tot dit be- Con] sloi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 77