k 'an bouw l gemeen- boest .en al stuk- .wve röun- aatsen hoogsl doester- Afdeeling BESLISSING en No. Besloten wordt, aan Ammerlaan, Pietersz, K.ettenburg en van numen met terugwerkende kracht een rijwieltoe lage te" verleenen naar rato van 15,= per jaar. Aanmer kingen nesloten wordt, ken aan B.en w. de van Gemeentewerken ontvangen stuk van Amersfoort toe te zenden. net kohier .aanlegdelasting 1940 wordt ongewijzigd vastgesteld. Be invorderingstermijnen worden bepaald op 51 „iaart en 31 Mei 1941. Het College verzoekt der becretaris in de toekomst wel te willen bevorderen dat dit kohier eerder ter vaststelling wordt aange boden. Van het rapport wordt kennisgenomen. Aan den Direc teur van Gemeentewerken zal opdracht worden gegeven om onder goedkeuring van de P.ü.E.M. een deugdelijke leiding in de schuilloopgraaf te doen aanleggen. l)e gevraagde toestemming wordt verleend. V Conform het advies van de afd.bociale Zaken wordt be sloten de bijdrage te halveeren. X

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 78