Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 150 J.J.Meuxs Jx. Soes ie j G.Majoor w onint bouwve xeeni- ging "Goed Jonen" Soest Dixecteux van het Gasbedrijf Depart.van Binnen land sohe Zaken Jeneesheer-Birec- teux J.m.Stichting Jt recht Inspecteur van rouw- en ./onirj toezicht dxag te verlagen, zulks ingaande 1 Januari 1941. herinnert aan z^n verzoek om een re geling te willen treffen, dat aan wachtgeld een bedrag in eens wordt uitgekeerd, en deelt verder mede, dat hij over Januari 1941 ƒ.107,19 in komsten heeft gehad. verzoekt vergoeding voor door haar geleden schade in verband met het aan J.R.van der Grift op Jan.'41 overkomen ongeval. deelt mede, dat het onmogelijk is als nog de huur over het t^dvam 1p-26 Me:. 1940 te innen. verzoekt goedkeuring dat met Th.J. Kalleveen de z.0. toonnamerovereen- oomst wordt aangegaan. vestigt er de aandacnt op, dat de verordeningen op net verduisteren in de eerste plaats in de dienstgebou wen moeten worden nagekomen, i.iaatre gelen hi ertoe mo0 wen niet worden ver traagd ooor financieele beraadsla0in- jen in den gemeenteraad. verzoekt /.-,50 per week bescnikbaar te stellen voor de aan G.Abelman toe- tomende Inval.Rente. Je Inval.Rente bedraagt j .74,62 en vordt door de gemeente ontvangen zendt nieuwe bouw van een teemeningen veestal aan in voor den een boerde rij,. in overeenstemming met üe voor schriften van Joningwet en Bouwver ordening, alsmede de formulieren voor de aanvrage van bouwvergunning aan B.en «7en van goedkeuring door het Regeeringscommissariaatkosten raming, materialenstaat enz.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 79