Li/< 9? BESLISSING Alvorens tot een beslissing op de uitkeering van wachtgeld over de maand Januari over te gaan, zal aan den heer Meurs worden verzocht het bedrag van ƒ.107,19 te specificeeren. Omtrent z^n verzoek om een regeling te treffen over uitbetaling van een bedrag "ineens" worden de be richten van de Ambtenaarsbond afgewacht. het College Majoor te besluit een bedrag van /«p,50 aan Mej. irgoeden. Op telefonisch advies van den Leider van het Listributiekantoor zal Mej.Majoor zich voor het verkrijgen van nieuwe textielpunten kunnen wenden tot dat kantoor. besloten wordt deze aangelegenheid te deponeeren en 'niet het schrijven van het bestuur "Goed wonen" genoe gen te nemen. ±>e gevraagde goedkeuring wordt verleend kennisgenomen Men bedrag van baar gesteld. .-,50 per week kan worden beschik- Aan de Regeeringscommissaris zal toestemming voor den bouw worden verzocht terwijl ae stukken voorts aan Gemeentewerken zullen worden gezonden om advies over een te verleenen bouwvergunning. Afdeeling en No. 6 /ff k9 eJL Aanmer kingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 80