Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 132 133 134 135 136 137 J.J.Meurs Jr. Soest Directeur Gasbe drijf Zeist. NProvinciale Utrechtsche Blec- triciteits-Maat- schappij Directeur van Ge meentewerken. Directeur Gemeen- tevverkeh De Voorzitter lerinnert aan zgn verzoek om een re geling te willen treffen, dat aan wachtgeld een bedrag in eens wordt uitgekeerd en deelt verder mede, dat hij over Januari 1941 ƒ.107,19 inkom sten heeft gehad. Thans is een specificatie van de in komsten ad ƒ.107,24 bijgevoegd. deelt meue, dat ue Uascommissie te Zeist niet bereid is - behalve oe door haar zelf voorgestelde Wijzigin gen - de door deze gemeente gevraagd wijzigingen aan te brengen in de over eenkomst van 13 December 1925 inzake gaslevering te Soesterberg. De Direc teur van het Gasbedrijf en de Gascom- missie geven hierop advies, zendt antwoord op schrijven is. en W. dd. 27 Januari 1941 inzake meerdere behoefte aan electriciteit in de o.l school aan de Beetzlaan, ,ulks in verband met net houden van avondcur sussen voor den opbouwdienst in twee lokalen dier school. rapporteert omtrent de lokaliteiten, welke kunnen worden aangewezen voor de hergkzitting in 1941. Bij schrijven ad. 4 februari j.1. no. 1531 wordt hieromtrent nader rapport uitgebracht brengt rapport uit inzake de inrich ting van een terrein voor lichamelij ke oefening aan de openbare lagere school aan de -üeetzlaan. Na voorloopige bespreking van dit rapport in een der vorige vergaderin _'enX zendt de nirecteur van Gemeentew nen na gepleegd overleg met Wethoude Gasille onaer dagteekening van 7 fe bruari j.1» sen nieuw plan met begro ting ad 3350, deelt de vergadering mede, dat het bestuur der Vereeniging G.ii.-B.O. in verband met de slechte uitkomsten van de exploitatie der ziekenauto mondeling verzocht heeft het tarief onder goedkeuring van het College te mogen wgzigen in dien zin dat de h« prijs wordt verhoogd van ,29 °p j •-,35

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 85