r BESLISSING V J). Ia' xiV Lteiten ?n voor Afdeeling en No. Aanmer kingen Besloten worcit het bedrag aan inkomsten, zijnde ,.107,24 te verhoogen door schrapping van de volgen de posten: a. porto's ƒ.-,20, b. verblijfkosten .7, c. abonnement vakblad y«1,50; totaal ƒ.0,70 en mitsdien vast te stellen op ƒ.115,S Rekening noudende met deze inkomsten kan het wacht geld over Januari j.1. worden uitbetaald. 4. net College Kan zich met het advies£vereenigen en be sluit in dien zin aan het Gemeentebestuur van heist een schreven te richten. van den directeur van het Gasbedrijf en de Gascommissie notificatie aJx 1a' l^(i Gesloten wordt de zaal in het Ludgardisgebouw dit Jaar te huren tegen eene vergoeding van /.20,=. Besloten wordt het laatst ingezonden plan te aan vaarden en bij den Inspecteur L.ü. om advies in te zenden. liet College besluit de op de tee^ening voorkomende toegangsweg in het plan te doen vervallen en de vrij komende strook gronu mede als handbalterrein te be stemmen. 1 mesloten wordt goed te keuren dat het tarief ver hoogd wordt van /'.-,25 op .-,35 per x^.h. doch het bestuur in herinnering te brengen dat deze verhoo ging ook de goedkeuring behoeft van de controleeren- de instantie voor prijsopdrijving.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 86