Bespreking inet den lieer Kuijer, -directeur van de Bouwter rein-Exploitatie Lij. "Beidebloesem" N.V. op 1j? Februari 1941 Tegenwoordig het voltallige College van Burgemeester en wethouders Secretaris: JG.A.Batenburg Be Voorzitter geeft den heer Kuijer de gelegenheid het schrijven van de Lij. dd. 29 Januari j1toe te lichten. Be xieer Kuijer zegt dat hij met genoegen de gelegenheid heeft gekregen met het Ooilege te spreken ov^r den aanleg van weg no. 104 gelegen binnen het gebied van de N.V"Heidebloesem"U vraagt, ze^t de heer nuijer, of er momenteel nog aanleiding be staat den weg aan te leggen, net antwoord daarop zou zijndat net nog steeds mogelijk is den weg aan te leggen en dat het wach ten daarmede de hosten zou<^«- ve rhoogenBe kosten zijn reeds nu 40/» liever dan het vorige jaar. Bij de ruilingsakte is de aanleg van den weg reeds geregeld, doch de N.V."Heidebloesem" zou hier toe niet hebben medegewerkt, indien zij geweten had,dat de verde re afwikkeling zoolang zou traineeren. Er zou spoed betracht worden,hetgeen ook uit de akte blijkt. Bet College beroept zich op den oorlogstoe stand.doch in de gegeven omstandigheden kan Spreker dit niet accepteeren. Be door B.en W. gestelde voorwaar den verbonden aan den wegaanleg werden in 1940 beantwoord. Het hoofdbezwaar komt nierop neer, dat de gemeente eenige wegen heeft aangelegd, welker aanleg afwijkt van de voorwaarden,waar aan de h.V."Heidebloesem" zal moeten voldoen. Volgens de rui lingsakte is uit geenszins de bedoeling. Be akte bepaalt,dat de weg no104 aangelegd moet worden naar dezelfde normen,als de ge meente op nare wegen toepast. Op den brief van "neidebloesem" werd geen antwoord ontvangen, niettegenstaande een telefoniscne herinnering door tussch'^nkomst van een der ambtenaren. Samen vattend zegt Spreker, dat een en ander toen wel neel lang Ir eft geduurd en voor "Heidebloesem" schade heeft veroorzaakt. Boor "heidebloesem" is oesloten den weg aan te legden, omdat wachten ae kosten nog duurder zullen .naken. .ethouder Gasille stemt toe dat alles lang geduurd heeft. Vele omstandigheden waren daartoe aanleiding,als oorlog en lang traineeren door Gemeentewerken. Ook de .ouding van Gedeputeerde Staten ,ten aanzien van een gelijksoortig geval van wegverbree- aing,heeft er toe bijgedragen de zaak langer te laten liggen. Ook de kwestie van de wijze van aanleg van trottoirs kwam niet tot oplossing, aangezien geen gelegenheid bestond aan Haarden een bezoek te brengen,ter bezichtiging van het aldaar toegepas te procédé. Be Voorzitter zegtdar de houding van de Gedeputeerde Sta ten in een andere zaak --en groot struikelblok is geweest voor afwerking van deze aangelegenneid Be heer Kuijer zeet met belangstelling; ue weerlegging van net College gehoord te hebben. Alles wat gezegd is,acht Spreker juist. Spreker wensent één zaak, welke vergeten is, te bespre ken en wel dat ae aanleg van den weg moet bezien worden, als uit' voering van een raadsbesluit/waarbij de gemeente en de Mij. "Hei— uebloesem" verp li entingen nebben aangegaan. Baarbij is geregeld, dat de Hijgeen zwaardere verplichtingen op zich behoeft te ne- men,fltft». de gemeente zelf voor nare werken op zien neemt. Als de gemeénte zegt,dat "ueidebloesem" rioleering moet aanleggen en ue gemeente past voor de door haar aan te leggen wegen geen rio leerina:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 90