- 2 - leering toe,dan kannen Gedeputeerde Staten zeggen,wat zij wil len, doch. dkn houdt "heidebloesem" zich aan de overeenkomst. «etnouder Gasiile zegt,üat in de overeenkomst staat,Gat ue weöen aangelegd moeten worden overeenkomstig de voorschrif ten der bouwverordening. Deze voorscnxiften maken weinig ver- scnil met ae voorwaardendie gesteld zijn. »,at de rioleering betreft neeft het College aan Gemeentewerken opgedragen in de gemeentewegen rioleering aar; te brengen, doch ae aienst zegt, dat dit nie c moöelgk is,cmdat in den Heideweg ee.i rioleering ont breekt, terwijl bovendien Gedeputeerde otaten partieele xio- leerin^ afwijzen en een plan voor de geheele gemeente eischen. we Secretaris wijst er op,uat de laatste opmerking van den wethouder niet geheel juist is. we zaak is deze, dat de uitvoering van rioleering in werkverschaffing slechts dan mo gelijk is met rijkssubsidie, indien het betreft een partieel plan als onderdeel van een algeheel plan der gemeente. he wethouder erkent zich in dit opzicht vergist te heb ben oe neer kuijer meent, dat alles voldoende is besproken en verklaart dat "heidebloesem" naleving van de overeenkomst op zich neemt en vraagt van net College de normen,waaronder ae wernen moeten worden uitgevoerd. he hoofdzaken legt de heer Kuijer vast docir het volgende goed te keuren. 1. Gasstraatverlichting is Geen bezwaar. 2. Over het leggen van een electrischen kabel voor de huis ver lichting wil "Heidebloesem" heen stappen. jj. De trottoirs aan te leggen met een procédé meer in over eenstemming met het landschap, hiervoor ware haarden te volgen, omtrent aen aanleg te bepalen,dat de afwerking eerst plaats zal hebben,ais de bebouwing van den weg tot stand gekomen is, onverminderd de verplichting tot beta ling van de kosten,vóór dat met de vcorloopige verharding wordt aangevangen. .ae Voorzitter zegt toe deze punten in het College te zullen bespreken en voorts de voorwaarden aan den wegaanleg te verbinden, te zullen herzien. ka beëindiging van de bespreking over de uitvoering van de overeenkomst bespreekt de heer Kuijer een zaak van geheel andere strekking. Het betreft de bebouwing van het groote terrein van "heidebloesem" gelegen aan de Koekenlaan en de spoorlijn Soest - den Kolder. Wanneer net uitbreidingsplan wordt gevolgd,dan mogen aan de Koekenlaan Huizen gebouwd worden van constructie één onder één kap, terwijl langs de spoorlijn dubbele huizen gebouwd mo gen worden. Als men zien deze bebouwing indenkt, aan zal van uit de Koekenlaan bezien het aanzien op de achtergevels van de huizen langs de spoorlijn zeer storend werken. Om nu een goed geheel, aanpassend aan net landschap, te verkrijgen zou "Heidebloesem", in navolging van methoden in andere gemeenten, het volgende willen doen en zich daarvoor uitgaven willen ge troosten. Heze methode is de volgende: Door "heidebloesem" wordt aan een terzake kundig architect voor hare rekening op dracht gegeven een plan van bebouwing voor net bedoelde ter rein te ontwerpen. Dit plan, hieronder de plannen der te bou wen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 92