- 3 - Ivd ,i wen huizen begrepen, wordt tevoren door het College van J3.en de Schoonheidscommissie en andere instanties beoordeeld. Indien een en ander wordt geaccepteerd, wordt uoor liet Gemeen tebestuur het uitbreidingsplan dienovereenkomstig gewijzigd. Op deze wijze krijgt men wat goeds. Aan den heer kuijer wordt de vraag gesteld, of "heidebloe- sem",na het tot stand komen van ueze werkmethode,zich vcor ue toekomst verbindt de gronden te verkoopen met de verplichting deze te bebouwen/volgens net alsdan vastgelegde plan. Oe neer kutje r zegt,dat zulks inderdaad in de oedoeling van "lieiuebloesem" ligt. ha eenige bespreking verklaart het College zich bereid op deze wijze te willen medewerken. ne heer kuijer dankt het College en zegt dat "Heidebloe- sem" nu wel spoedig opdracht aan een architect zal verstrek ken, temeer daar deze tijden geschikt zijn om zaken voor te be reiden welke na den oorlog tot uitvoering kunnen komen. Spre ker hoopt in ae toekomst op aangename samenwerking en besluit zijn bespreking. he secretaris he Voorzitter

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 94