Volg num mer 139 140 141 142 Afzender of voorsteller Directeur tewerken. Gemeen- Gedeputeerde Sta ten. Vakcat.Lbdboeste: berg Datum Secretaris Korte inhoud zendt een prijsopgaaf betreffende hei vernieuwen van de electrische licht installatie in den gemeontetoren zenden eenige opmerkingen naar aan leiding van het raadsbesluit om met de gemeente baarn aan te gaam inzake levering, met verz met het gemeentebe overleg te treden. Voorts zal de tuss foort gesloten ove gaslevering aangev met een bepaling, en W. van Amersfoo stemming kunnen ve Amersfoort ontvang veren aan naarn. een overeenkomst wederkeerige gas' oek daaromtrent stuur van Baarn i chen Soest en Ame- reenkomst inzake uld moeten worden krachtens welke b. rt aan Soest toe- rleenen om het van en gas aoor te le- brengt rapport uit over het experti serapport betreffende de auto van G. Tammer. Het resultaat der besprekin is, dat Tammer bereid is; 1e. de ontstane reparatiekosten voo^ zijn rekening te nemen met uitzonde ring van de tusschenas, aangezien zulks op geen enkelen grond hem aan gerekend kan worden. 2e. ne vordering van den wagen als niet gedaan te beschouwen en deze we terug te nemen tegen betaling der overeengekomen huur tot tijdstip der teruggave ^e. den wagen geheel te doen contro leeren en in orde te maken, waarna inspectie voor eventueele vordering 4e. een zoo goed als nieuwe gen - echter te verhuren. tegen hoogeren vrachtwa prijs - vraagt machtiging voor den aankoop van 60.000 enveloppen, waarvoor een crediet van /.200,= noodig zal zijn-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 97