ffende hetl 3he licht-f storen. naar aan- it om met eenkomst erige gas- omtrent n Baarn ir st en Ameijl t inzake en worden s welke B. oest toe- om het vat oor te le- t experti- .uto van Cï. be sprekint ;osten vooi uitzonde- ingezien Ld hem aan zagen als en deze we)f .ing der jdstip dei- Den contro- 1, waarna vordering, ve vrachtwan sn prijs - n aankoop arvoor een g zal zijn. BESLISSING Het College stelt voor een en ander een crediet van 254beschikbaar, waarvan aan den Directeur van Gemeentewerken mededeeling zal worden gedaan, met d opdracht om tot uitvoering over te gaan. Indien mogè lijk zou het College gaarne zien dat, ter bezuiniging voor den aanleg van de installatie in den toren wer gebruik gemaakt van de nieuwe kabel die vrij komt door de vernieuwing van de lichtleiding in de schuil plaats achter huize Middelwijk. Het College gaat met de in rooden.inkt aangebrachte wijzigingen in de overeenkomst met de gemeente Baarn aocoord. Een en ander zal aan B.en W./worden toege zonden. van Baarn Afdeeling en No. V 4H2. Aanmer- kingen Besloten wordt: 1e. het rapport van den heer Dortuijn Harreman in haiji den te stellen van den heer Sch.uijlenbu.rg met ve zoek te willen mededeelen of hij naar aanleiding van dat rapport nog nadere opmerkingen wenscht te maken 2e. den heer Schuijlenburg te verzoeken, mede te aee- len welke verbeteringen en reparaties er naar zijn meening v6óraf aan den wagen zouden moeten woraen aangebracht, voor het geval de nurgemee s-- ter opnieuw zou willen besluiten tot vordering van den wagen voor den Lbd. over te gaan. De gevraagde machtiging wordt den Secretaris ver leend en een crediet van 200,= toegestaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 98