p, Volg num mer 143 De Voorzitter, 144 Directeur van Ge meentewerken Afzender of voors teller Datum Korte inhoud brengt in behandeling aen aanleg var] weg 104 door de b.V.de Heidebloesem te baarden, haar aanleiding van de q 13 Februari gehouden bespreking met den -Uirecteur dier D.V. is spreker van meening dat, gelet op de overeei komst met de hVvan 11 tiaart 1939., van de vennootschap niet kan worden geëischt dat zij voor naar rekening een rioleering in den weg aanlegt. b c< biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld; van de noodige tee^eningen en advie-l zen. i t li h P w d z m D z G v c Gele vra| 1/11 2/5"

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 99