Volg num mer 8 Afzender of voorsteller de Voorzitter. Schoonheidscommis sie Soest. Datum Korte inhoud doet voorlezing van de in rechte ge dane uitspraak van het Ambtenarenge recht dd. Januari 1941 waarbij het door den Baad aan Me j .A.P.-Blok ver leende ontslag als geme ente-vroedvroi. in beroep wordt gehandhaafd. zendt ter kennisneming de notulen var] de vergadering der Commissie ad. 19 November 1940. .w 10 11 Gedeputeerde Sta ten. Gedeputeerde Sta ten van Utrecht 12 sethouder van fi nanciën. deelen mede hun beslissing omtrent de begrooting 1941 te hebben verdaagd. bericht naar aanleiding van het schrij ven dd. 11 hec.1940, 1e afd.no.4575 dat op het Departement van financiën een regeling in voorbereiding is in zake de verleening van tegemoetkomin-- uit 1 s Rijks kas in ae oorlogsscha den van publiekrechtelijke lichamen en van lichamen, welke daarmede gelijk gesteld zijn. In afwachting van deze nadere regeling, ware de beantwoording vraag of de bijzondere scholen niet van gemeentewege tegen worden verzekerd, voorloopig schorten. van de al dan molest op te brengt zijn bezwaren in tegen de nota van de p.U.B.k. wegens geleverde electrische stroom aan de openbare schuilplaats rerkpad Z.Z.55 nu geble ken is dat de electrische geleiding niet aeugdelijk is aangelegd', hij ver zoekt omtrent den aanleg en het geval als zoodanig, alsmede over de vraag of de P.U.D.li. de leiding na aanleg heeft gekeurd bij den Directeur van Gemeentewerken rapport te vragen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 9