9 Mei 1952 29. Voorts vraagt spreker hoe het staat met het oorlogs monument De wethouder van ZADELHOFF is het niet met de heer Clemens eens, dat men niet langs de Kampweg zou kunnen lo pen. langs de Vosseveldlaan is het geen haar heter. De heer CLEMENS; Is daar ook zo'n druk verkeer? De wethouder van ZADELHOFF zegt, dat de Kampweg hij regenachtig weer heter hegaanhaar is dan de Vosseveldlaan. Alles wat op de begroting staat, die overigens nog niet is goedgekeurd, kan niet in eens worden uitgevoerd, maar wordt over het gehele jaar verdeeld, zodat men voor een bepaald onderdeel ten hoogste voorrang kan vragen. De VOORZITTER zegt, dat het gemeentebestuur met het oorlogsmonument niet zoveel bemoeienis heeft. Het gaat het comité aan, dat zich de oprichting van het monument ten doel heeft gesteld. Bij een onlangs gehouden bespreking is spreker gebleken, dat het monument nog niet klaar is. Hij heeft de indruk, dat er enige moeilijkheden liggen en heeft afgesproken zich van deze moeilijkheden nader op de hoogte te stellen bij de beeldhouwer zelf. Mevrouw van der SWAN-de Kiewit vraagt of reeds een overeenkomst met de heer 'Winkelman is gesloten tot afstand van grond voor verbreding van de Vosseveldlaan. De VOORZITTER zegt dat hieromtrent nog besprekingen worden gevoerd. Mevrouw van der SWAN~de Kiewit brengt vervolgens ter sprake de toestand van de Verlengde Schoolweg, waaraan de openbare school ligt, en van de Postweg te Soesterberg, waaraan de Christelijke school is gelegen. De wethouder van ZADELHOFF zegt, dat de Verlengde Schoolweg met gewoon onderhoud verbeterd kan worden, en dat een post voor verbetering van de Postweg op de begro ting staat, maar dat het een kapitaalskwestie is. Spreker wijst er op, dat veel belangrijker dan de Post weg en de Verlengde Schoolweg de riolering is. Daarvoor is geen enkele toestemming meer nodig en zelfs de Investe ringscommissie is ermede accoord gegaan, maar het vereis te geld is niet beschikbaar. De heer van WELY deelt mede, dat het bestuur van de kleuterschool Prinses Marijke een stukje grond ter beschik king heeft gekregen aan de Nachtegaalweg, de Vinkenweg en de Beetzlaan voor het bouwen van een school. B.& W. hadden toegezegd, dat het schooltje misschien vóór 1 Mei zou kun nen worden verwezenlijkt. Tot heden schijnt er echter nog niets te zijn gedaan om de grond te egaliseren, ofschoon de wethouder spreker heeft medegedeeld, dat daartoe opdracht aan Openbare Werken is gegeven. Intussen wacht het bestuur met spanning de vergunning af tot het plaatsen van een hou ten of stenen gebouwtje. De wethouder de HAAN deelt mede, dat door het College niet is toegezegd, dat het schooltje op 1 Mei zou kunnen word>en geopend. Een van de bestuursleden is zo optimistisch geweest dit te verwachten. Op de vergadering van 27 Mei a.s. komt een voorstel van het College om voor de grond te zorgen. Het College wacht op de bouwaanvraag voor het schooltje. Spreker zal informeren, of de zaak door Gemeen tewerken is bekeken. Een voorstel inzake erfpacht van de

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 100