Nr4 NOTULEN 28 Mei 1952 31. van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest op Woensdag 28 Mei 1952, des namiddags te 7 uur. VOORZITTER^ de Burgemeester, de heer Mr.S.P.Baron Bentinck. SECRETARISde heer J.G.A.Batenburg. Tegenwoordig de ledens G.Burgwal, II.J.S.Clemens, K.de Haan, A.P.HilhorstR.Hilhorst, G.Rruijff, mevrouw S.G.Landweer-de Visser, J.W.Ooms, mevrouw S.M.Polet-MuslerJ.A.Schaafsrna, CJSchaddeleeW.Schimmel, mevrouw H.A.E.K.van der Swan- de Kiewit, A.A.van Winden, W.G.van Zadelhoff en J.D.L.Zoe telief. Afwezig met kennisgeving de ledens J.van den Arend, T.Dor- resteijn en M.M.van Wely. De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van het gebedsformulier. Vervolgens deelt hij rnede, dat bericht van verhindering is ontvangen van wethouder Van den Arend, de heer Dorresteijn en de heer Van Wely, welke laatste wegens ziekte afwezig is. 39. Ingekomen stukken, a. Aanbieding diverse controlerapporten van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen der Ver eniging van Nederlandse Gemeenten met voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen. b. Aanbieding van enige besluiten van Burgemeester en Wethou ders inzake het opnemen van gelden Nationale Lening voor de Woningbouw 1952 met voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen. Deze beide stukken worden aangenomen voor kennisgeving. De VOORZITTER doet mededeling van een alsnog ingekomen schrijven van enige inwoners in verband met punt 3 van de agenda. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten dit stuk te behandelen bij punt 3 van de agenda. 40. Voorstel tot het aanbrengen van een tweetal wijzigingen in de Bebouwingsvoorschriften, behorende bij het Uitbreidings plan in onderdelen voor de gronden nabij de Van Lenneplaan (1-134) Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelij ke stemming aangenomen. 41. Voorstel tot vaststelling van een Uitbreidingsplan in on derdelen met Bebouwingsvoorschriften voor de gronden langs de Rijksweg (Burgemeester C-rothestraatVan Weedestraat, St eenhof f straat en Middelwijkstraat) (1-143,744). Hierbij komt tevens in behandeling het adres, waarvan de Voorzitter zoeven melding heeft gemaakt. De VOORZITTER deelt mede, dat de Agrarische Commissie, alsmede de Commissie voor Grondbedrijf en Uitbreidingsplan nen zich met het voorstel en de desbetreffende toelichting hebben verenigd met uitzondering van twee leden, die zich hun stem wensen voor te behouden. De heer BURGWAL zegt, dat het hem door de korte tijd van voorbereiding niet mogelijk is geweest het voorstel en de bezwaarschriften tot in de finesses te onderzoeken. De raadsleden, die deel uitmaken van de verschillende commis-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 104