28 Mei 19132 32 sies, hebben reeds vóór deze vergadering hun standpunt kun nen bepalen, maar aangezien spreker ook het zojuist ingeko men bezwaarschrift niet grondig heeft kunnen onderzoeken, stelt hij voor de behandeling van het voorstel aan te houden tot de volgende vergadering. Mevrouw LANDWIER-de Visser zegt zich in de commissie van bijstand haar stem te hebben voorbehouden in verband met de rooilijn en de schaderegeling. Spreekster vindt het een onbillijkheid, dat de afstand van het hart van de weg tot het huis op 12 meter is bepaald, toen niemand van de desbe- treffen e personen zich daartegen kon verweren. De wet schreef toen nog geen publicering voor en nu deze leemte is aangevuld, zodat men een bezwaarschrift kan indienen, wordt gewezen op het feit, dat het desbetreffende besluit door de Raad reeds vroeger is genomen, m.a.w.s Er valt niet meer te redeneren. Spreekster vindt dit enigszins een onbillijkheid en vraagt of het nodig is, dat de rooilijn zo strak wordt doorgetrokken op 12 meter, uitgaande van het midden van de weg. Als het gevaar oplevert, betreft het het weggedeelte, waar auto's, motorrijtuigen enz. r-jden, maar door de bomen aan weerskanten van de weg is het niet mogelijk de weg te verbreden. Spreekster gelooft niet, dat de Rijkswaterstaat de bomen spoedig zal rooien om er een autoverkeersweg van te maken. Bij de meeste winkels is een apart gedeelte over, waar men de étalages kan bewonderen. De noodzaak van de weg- verbreding acht spreekster slechts matig voor dit ogenblik en zij vraagt zich af, of die in de toekomst wel nodig zal zijn in verband met de nieuwe verkeersweg, die deze weg be langrijk zal ontlasten. (De heer A.P.Hilhorst komt, te 7.15 uur n.m., ter ver gadering) Indien het uitbreidingsplan met de bestaande rooilijn,zo als zij vermoedt, door de ^aad zou worden aangenomen, dan wil spreekster er ernstig de nadruk op leggen, dat de scha deregeling in handen behoort te worden gelegd van een uit inderdaad neutrale leden bestaande commissie. Dit is een punt waar zij wel een vraagteken achter zet. Indien de advo caat van de gemeente het recht heeft in deze commissie zit ting te nemen, voelt men wel, dat hij er in zit voor de ge meente. Spreekster zou er prijs op stellen, dat in de com missie naast iemand van de gemeente, iemand zit van de kant van de belanghebbenden, dat daarboven een neutrale persoon staat en dat deze drie recht spreken. Zoals het nu geregeld is, lijkt het haar niet geheel neutraal. De bestaande rooilijn gaat voornamelijk over de Van Wee- destraat. Spreekster wijst op de hiertegen gerezen oppositie en meent, dat de huizen inderdaad een waardevermindering zullen ondergaan. Er zal ongetwijfeld schade ontstaan, omdat niemand graag een huis koopt, 'waardoor een rooilijn is ge trokken Mevrouw van der SWAN-de Kiewit onderschrijft de woorden van mevrouw Landweer-de Visser en zou gaarne zien uitkomen, dat het gedeelte van de Van Weedestraat bij Mets tot het Raadhuis, waar een vrijwel aaneengesloten bebouwing is, als bebouwde kom werd aangemerkt, als hoedanig dit gedeelte ab soluut is te beschouwen. Soest heeft weliswaar meer van der-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 106