- 5 - Verpachting van grond na "bij Julianalaan aan W.Benschop. 16 Oct 52 92 Verhuur van grond gelegen aan de Eerd.Huycklaan aan Mixed Hockey Club Soest, onder voorwaarde, dat dit terrein niet meer aan cir cussen mag worden verhuurd. 16 Oct 52 92 Verpachting jachtrecht op het Ezelsveld aan J.van der Krol28 Nov 52 113 Verpachting jachtrecht op diverse terreinen aan G.J. van den Bremer28 Nov 52 113 Verpachting grond aan div. personen voor 195328 Nov 52 113 Machtiging aan B&W tot ver huur garage op Braamhage.28 Nov 52 114 GEBRUIK VAN GEMEENTE-EIGENDOMMEN. -2.07.351.34 Ingebruikgeving van een strook grond aan A.J.Ver kerk 7 Apr 52 18 Kosteloze ingebruikgeving van een perceel grond nabij Birkstraat aan G.A.Hagen... 28 Mei 52 42 FINANCIëN. -2.07.352 Raadslid Kruijff vraagt overzicht schulden der ge meente aan de Raad voor te leggen, waarbij splitsing tussen de rendabele en niet-rendabele22 Dec 52 BEGROTINGEN. -2.07.352.11 Wijziging gemeentebegroting 1951 28 Mei 52 Wijziging gemeentebegroting 1951 en bedrijfsbegrotingen. 30 Jun 52 Wijziging gemeentebegroting en bedrijfsbegroting16 Oct 52 Mededeling aan raad van goedkeuring gemeentebegro ting en bedrijf sbegrotingen 195 222 Dec 52 Vraag raadslid Ooms over het afdelingsonderzoek der gemeentebegroting22 Dec 52 Afdelingsonderzoek gemeen tebegroting22 Dec 52 Vaststelling begroting 1953 22 Dec 52 REKENINGEN -2.07.352.18 Voorlopige vaststelling van de gemeenterekening en be drijf srekeningen over 1950.. 9 Mei 52 25 BELEGGEN VAN GELDEN. -2.07.352.62 Verwisseling van pandbrieven 30 Jun 52 49 131 en 136 40 49 91 118/119 126 1 38 1 65

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 10