28 Mei 1952 34-.' moeten komen onder een 'bepaald verbodzodat er in de toe komst een betere rooilijn kan ontstaan. Met de rooilijn van hier in de richting van Soestdijk is het eigenlijk een jammer lijke toestand. Alle krachten moeten worden ingespannen om daarin verbetering te brengen en daartoe is ook nodig de medewerking van de eigenaren van de panden. Dit is ook in het belang van de eigenaren zelf. Er is de laatste jaren met kracht naar gestreefd de winkelstand te concentreren. Niemand kan er over klagen, dat er in de nieuwe wijken bui ten de hoofdwegen te veel winkels zijn. Er wordt dus naar gestreefd, dat het terrein, waarover het gaat, meer en meer dè winkelstraat wordt van Soest. Medewerking aan het plan is zeker nodig van degenen, die daar hun winkels hebben ge vestigd. Daardoor zal de straat op den duur een behoorlijk aanzien kunnen krijgen» Niet alleen de richting van de gevels ontsieren het beeld, er zit ook enig verschil in het peil, hetgeen hier en daar zeer stotelijk is. Er zijn percelen naast elkander, waarvan het ene een meter hoger ligt dan het an dere. Wanneer men in de gemeente Soest een behoorlijke win kelstand wil vestigen, moet er ook op worden aangestuurd, dat de winkels ongeveer in de rij komen te staan wat hoogte en richting betreft. Dit is in het belang van de zakenmen sen» Daarom is spreker ervoor dat er een plan komt, en wel dit plan. Niet omdat hij van mening zou zijn, dat dit plan onfeilbaar is. Het tegendeel zal absoluut wel blijken. Een plan is niet meer dan een plan. Maar zonodig kan een plan worden gewijzigd, zoals ook herhaaldelijk met een uitbrei dingsplan is gebeurd. Het leven is niet statisch en een plan zal steeds moeten worden aangepast aan de eisen van de nieuwe tijd. Een plan kan nooit mechanisch en automatisch worden toegepast. Indien men het plan zo beschouwt en ten uitvoer legt, wordt de toestand direct een stuk beter, want het geheel overziende, moet men zich een heetje generen voor hetgeen het voorgeslacht tot stand heeft gebracht. Met het door B.& W. voorgestelde plan kan er op worden gewerkt, dat Soest een goed aanzien krijgt met een goed gefundeerde winkelstand. Daartoe zal ook de winkelstand zelf zich moe ten inspannen. Zonder offers te brengen, kornt men niet vooruit. Door hun bedrijven vooruit te brengen, dienen de middenstanders de gemeenschap en dienen zij zichzelf. In het heden aan de Raad gezonden adres zit een sterk speculatief element. Men koopt een stuk grond, bouwt er een huis op en hoopt, dat het perceel in tien of twintig jaar met 50°/> of 100^ in waarde zal zijn gestegen. Een resultaat in deze richting kan echter ook worden verkregen huiten het speculatieve element om, namelijk wanneer in zo'n per ceel een zakenman trekt, die zijn vak verstaat. Hij komt dan op natuurlijke wijze in betere doen en de waarde van het perceel stijgt. Soest moge zich spiegelen aan de Slotlaan te Zeist. Uit bos en park heeft men daar een winkelstraat gevormd, die er wezen mag. Naar spreker meent, staat in het voorstel van B.& W,, dat eventuele afwijkingen van het plan vooraf door de des betreffende raadscommissies moeten worden besproken. Indien de klagers daarin geen voldoende vértrouwen hebben, zou

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 110