28 Mei 1952 36. leden. Hij zou daardoor juist meer tijd moeten hebben gehad. De heer BURGWAL zegt, dat de zaken in de commissies reeds grondig worden besproken. Het voorstel van de heer Burgwal om het voorstel van B,& W. aan te houden wordt niet ondersteund. De wethouder van ZADELHOF? zegt in antwoord aan me vrouw Polst, dat de rooilijn bij verwerping van het voorstel van B.& W. op dezelfde plaats komt als in het voorgestelde plan, want deze zelfde rooilijn ligt ook in het plan van 1938. Sedert het bestaan van de schadeverordening zijn er twee aanvragen ingediend, die de Raad beide malen contre coeur heeft afgewezen - in verband met de aan de Stadhou derslaan aanhangige kwestie, waar vroeger bouwterrein is geweest, dat nu bouwland is geworden - en wel met het doel een uitspraak te krijgen van hogerhand, B.& W. hebben de be langhebbenden aangeraden zich tot Gedeputeerde Staten te wenden, hetgeen de eerste jammer genoeg niet, maar de twee de wel heeft gedaan. In een zitting van enkele leden van het College van Gedeputeerde Staten is voldoende naar vo ren gekomen, dat hier inderdaad sprake was van schade.De gemeente had aan deze schade kunnen tegemoet komen door de grond te kopen, maar Gedeputeerde Staten hebben gesugge reerd een wijziging van het plan voor te bereiden, wat op het ogenblik door de Burgemeester is geschied. De bepaling- is gemaakt, dat degene, die de grond had gekocht vóór Sep tember 1942, alsnog recht krijgt daar te bouwen. De rooilijn is in 1926 door de Raad vastgesteld en nu doet het zeer vreemd aan, dat men 2o jaar later plotseling ontdekt, dat men daarvan schade zou hebben. Gedurende 26 jaar heeft men gelegenheid gehad een andere rooilijn wegens vermeende schade te vragen en dit was toch zeker mogelijk geweest, toen in 1938 een regeling ex art.43 naar voren is gebracht, waarbij verwezen is naar de rooilijn van 1926. Men ziet alleen naar de voorgevelrooilijn en spreker begrijpt niet, welke bezwaren daartegen bestaan. Als een pand voor een deel afbrandt, kan het in de oude trant wor den hersteld en wanneer het totaal is afgebrand, zal iede re winkelier een modern winkelpand, en niet op de oude fundamenten, willen bouwen. Hij zal het gehele terrein wil len benutten vanwege de besloten bebouwing, beneden meer winkel en boven het woonhuis maken. De Raad benoemt een commissie van onpartijdige des kundigen en de suggestie van de heer Ooms kan door de Raad zeker worden overgenomen. Indien van particuliere zijde of door een middenstandsorganisatie om de benoeming van een bepaalde deskundige wordt verzocht, heeft de Raad volle vrijheid daartoe over te gaan. De Raad. heeft het in de hand de commissie zo veelzijdig samen te stellen als hij wil en het behoeft dus zeker geen commissie te zijn, die alleen op de belangen van de gemeente let. Bovendien staat voor de belangenden beroep open op Gedeputeerde Sta ten Er wordt steeds maar over de voorgevelrooilijn ge sproken, maar in het voorgestelde plan wordt alleen ver wezen naar de voorgevelrooilijn van 1926. Heeft men zich

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 114