—28 Mei 1952 37. echter wel eens afgevraagd wat op het ogenblik de achter-- gevelrooilijn is? Dat is de rooilijn van de bouwverordening en die is hoogstens 15 meter, maar raag zijn een-vierde van de diepte van het terrein. De terreinen zijn hier nergens groter en lang niet zo groot als 60 meter, zudat de rooi lijn op 15 meter mag, maar bij voorbeeld ook 10 meter kan zijn. Dit plan geeft dus een verruiming bij het plan van 1938. Met mevrouw Landweer-de Visser is spreker het niet eens, dat de weg zodanig zal worden ontlast, dat een breedte van 24 meter niet nodig zou zijn en de Rijkswaterstaat deelt zijn gevoelens volkomen. Indien de Rijkswaterstaat er van over tuigd zou zijn, dat deze weg in de toekomst een onbelangrijke functie zal krijgen, zou hij niet f.60.000,in de straat hebben gestoken. Men zou zich dan ook geen moeilijkheden op de hals hebben behoeven te halen op het kruispunt Trier. Als deze weg zo onbelangrijk werd, was het geworden een se condaire weg, terwijl de weg van Baarn naar Bilthoven een voorrangsweg zou zijn geworden. Maar omdat de beide wegen steeds drukker worden, is een oplossing gezocht, eerst in de vorm van een viaduct, waarop men gelukkig is teruggeko men, zodat er misschien in een verre toekomst, een tunnel zal komen. Spreker wil geen pleidooi houden voor het verwijderen van de bomen, maar aangezien de Raad in 1926 al een breedte van 24 meter nodig heeft geoordeeld, is het toch wel eigen aardig, dat de Baad daaraan nu zit te knabbelen. In de toe komst zal de weg verbreed moeten worden ten koste van de voetpaden. Ruimte voor het parkeren van auto's is er niet. Al zouden alle huizen behoorlijk op de rij staan, dan nog is de weg met het oog op het drukke verkeer en parkeerruimte voor de winkels te smal. Misschien zal het fietspad achter de bomen worden gelegd. Naar sprekers oordeel zou het een zeer slecht besluit van de Raad zijn de breedte van de veg terug te brengen van 24 op 18 meter. Mevrouw LANDWEER-de Visser zegt rnet stomme verbazing de heer Clemens te hebben aangehoord, die de vrouwen ver wijt hetgeen hij zelf heeft gedaan. Vrouwen kijken nog wel eens naar wat de mannen doen en nu spreekster de heer Cle mens navolgt, wordt het haar verweten. Het balletje, dat de heer Clemens haar heeft toegeworpen, gooit zij gaarne te rug. Indien de schaderegelings-commissie uit vijf personen bestaat, zal spreekster gaarne zien vastgelegd, dat de com missie wordt samengesteld uit twee vertegenwoordigers van de gemeente, twee van de tegenpartij en een onpartijdige voorzitter. De wethouder van ZADELHOFF meent, dat dit denkbeeld van mevrouw Landweer-de Visser wel zijdelings te maken heeft met het plan Rijksstraatweg, maar er in feite toch naast staat. Het komt hem niet juist voor staande deze vergade ring de schaderegelingsverordening te wijzigen. B.& W..zijn echter bereid deze aangelegenheid onder het oog te zien om daarna al dan niet met een voorstel tot wijziging te komen. Mevrouw L&NDWEER-de Visser verzoekt het College van B.& W. de zaak dan in de volgende vergadering aan de orde te stellen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 116