28 Mei 1952 39. ten hebben aangevoerd, waarom het in het uitbreidings plan is opgenomen. In het adres wordt het ten onrechte voorgesteld, alsof dit een novum is, maar dit is het, ook in de jurisprudentie, volstrekt niet. Het voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. Mevrouw Landweer-de Visser en mevrouw Van der Swan-de ICiewit verkrijgen op haar verzoek aantekening, dat zij geacht wensen te worden tegen het voorstel te hebben gestemd; de heer burgwal, dat hij zich van stem ming heeft onthouden. 42. Crediet-aanvrage voor aanschaffing van een nieuwe leer methode algebra ren behoeve van de Openbare U.L.O. school1-140)o 43» Verzoekschrift om tegemoetkoming in de reiskosten inge volge art.13 der Lager-Onderwijswet 1920.(1-125). Leze beide volgnummers worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aange nomen. 44. Verzoek van de Stichting Schooltandverzorging tot; a. aanwijzing van een vertegenwoordiger in de Raad van Beheer der Stichting: b. financiële medewerking; met voorstel van BW. De VOORZITTER verzoekt mevrouw Van der Swan-de ICiewit en de heer ICruijff met hem het stembureau te vormen Uitgebracht worden 16 stemmen, waarvan 15 op de heer Th.M,Beet en 1 op mevrouw S.Cr.Landweer-de Visser, zodat de heer Peet is benoemd. De VOORZITTER dankt mevrouw Van der S van-de ICiewit en de heer Kruijff voor de genomen moeite. Het sub b. vermelde gedeelte van het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemmin:. aangenomen. 45. Voorstel tot het geven van'een naam aan de aan te leg gen weg, vormende een verbinding van de Kampweg met de Generaal 1'inkelmanstraat(1-144). De heer CLEflENS vraagt of B.fo W. er van overtuigd zijn hier een historische naam te geven. Hij meent te weten, dat de boerderij van de familie ïollevanger vroe ger niet "Moerbessenberg" heeft geheten. De VOORZITTER zegt, dat de boerderij voorzover zijn inlichtingen strekken vroeger ;!G-root Moerbessenberg" heeft geheten. "Klein Moerbessenberg" is een fout der redactie in de voordracht, maar de boerderij van Burg stede heet "Moerbessenberg zodat aangenomen moet worden, dat de streek "Moerbessenberg" heette. De heer OOMS verheugt zich over de voorgestelde naam, omdat deze een historische achtergrond heeft. Hij hoopt, dat B.& W. op deze weg zullen voortgaan, want hij acht de in Soest gekozen namen niet altijd gelukkig. Het voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. 46. Voorstel tot het verstrekken van renteloze voorschot ten aan woningbouwverenigingen (stichtingen) met ont- werp-besluiten IV-121

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 120