28 Mei 1952 40. De heer SCHAAESMA vraagt, waarom "Goed Wonen" nu pas in de lijst is opgenomen. De VOORZITTER deelt mede, dat "Goed Wonen" een vereni ging is op een andere basis en bovendien tot dusverre geen renteloos voorschot heeft gekregen. De heer SCHAAFSMA vraagt, of het in het geheel niet aan het beleid van "Goed Wonen" is te danken, dat deze nu pas in aanmerking komt. De VOORZITTER. Gedeeltelik wel. "Goed Wonen" heeft zich aanvankelijk kunnen redden zonder voorschotten. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangeno men Voorstel tot verhoging van de presentiegelden voor leden van d e Wo onruimte c ommissi e IV-13 5 Vaststelling van twee besluiten tot wijziging der gemeente begroting 1951 (IV-141). Voorstel tot vaststelling van het rente-percentage in re kening-courant met de gemeente-bedrijven (IV-122) Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig de volgnummers 47 - 49. Voorstel tot wijziging vans a. het Ambtenarenreglement(IV-136) b. de Verordening, regelende de geneeskundige armenverzor ging, alsmede de geneeskundige dienst in de gemeente Soest. IV-136) De heer BURGWAh ziet in dit ambtenarenverbod niet an ders dan een beknotting van de democratische rechten, waar op de Nederlanders zo trots zijn. Het zal zich niet alleen richten tegen de thans vermelde organisaties, maar verder om zich heen grijpen. Als voorbeeld wijst hij op het geval van een arbeider uit een jeugdbeweging, een van de neven- organisaties van de P.v.d.A., te Soesterberg, die werd ontslagen, maar dank zg het optreden van de arbeiders weer is aangesteld. Dat de voorgestelde bepalingen verder om zich h^en zullen grijpen, heeft ook het verleden wel ge leerd. Spreker herinnert met name de vertegenwoordigers van de P.v.d.A. aan het verbod voor de oorlog, waardoor het S.D.A.P.-ers onmogelijk werd gemaakt lid te zijn van de S.D.A.P. Als de leden van de Arbeiderssportvereniging met een rood broekje liepen, was het een doorn in het oog van de reactie. Waarom moet in S0est dit verbod worden inge - voerd? Hebben deze organisaties wel eens het bewijs gele verd, dat zij het gemeentebelang niet zouden bevorderen? Het tegendeel is het geval. Als voorzitter van de E.V.C. wil spreker een scherp protest tegen dit voorstel laten horen. De E.V.C. is na de oorlog door de Gemeente wel de- gel 'k erkend. Z,j is voor de leden aan het werk gegaan en heeft voor de gemeente verschillende risico's moeten lopen Toen ging het wel en geen van de vermelde organisaties heeft ooit iets ten nadele van de gemeente gedaan. In de Amsterdamse gemeenteraad is de behandeling van. het voorstel uitgesteld tot hedenavond en nu heeft men het weer veertien dagen uitgesteld, waarschijnlijk tengevolge van het groeiende verzet tegen de voorgestelde maatregel. Dat het grote gevaar van deze maatregel door velen wordt gevoeld, bewijst het verzet, dat in toenemende mate tegen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 122