28 Mei 1952 41. liet ambtenarenverbod tot uitdrukking komt. De centrales van het N.V.V. en van alle N.V.V.-bonden van overheidsper soneel verklaren zich tegen het verbod. Het hoofdbestuur van de moderne ambtenarenbond sprak zich ertegen uit. In het georganiseerd overleg voor gemeentepersoneel te Amster dam werd het voorstel verworpen. De provincie Noordholland voerde het verbod van de agenda af. De gemeente Purmerend heeft het in z:jn geheel verworpen. De afdeling Amsterdam van de Nederlandse Onderwijzersbond verklaarde zich tegen het verbod en verzocht de Raad het verbod te verwerpen. In vele gemeenten stemden de leden van de P.v.d.A., van de V.V.D. en van de christelijke partijen tegen het verbod. Dit is een kleine greep uir het verzet tegen deze knevelwet. Spreker doet een dringend beroep op alle leden van de Raad om in S'oest niet achter te blijven in het verzet tegen deze ondemocratische wet. Het Nederlandse volk heeft duidelijk ervaren wat het betekent door het fascisme te worden onder drukt. Generaals, die in Nederland dood en verderf hebben gezaaid, zoals in het geval Putten, worden door de Neder landse regering vrijgelaten om straks aan het hoofd van het Duitse volk te worden gesteld en opnieuw een oorlog te be ginnen tegen de vrijheidslievende volkeren. Spreker wijst op de vooruitstrevende machten in de gehele wereld. In Italië hebben de communisten en vooruitstrevende vrijheidslievende groepen bij de verkiezingen grote winsten behaald en hier wil rnen de mensen verbieden van dergelijke organisaties lid te zijn. Spreker zal zegen het ambtenarenverbod stemmen en hij doet een hartstochtelijk beroep op alle leden van de Raad om dit verbod eveneens af te wijzen. De VOORZITTER zegt, dat het eigenljk wel heel treurig is, dat B.oc W. zich gedrongen voelen een dergelijk veibod voor te stellen, en wel om twee redenen. In de eerste plaats is het Nederlandse volk zo door en door democratisch en denkt h- t zo democratisch, dat een besluit als B.u W. heden avond aan de Raad voorleggen nooit gemakkelijk en van harte zal worden genomen en dat men, alvorens het genomen wordt, er rustig en ernstig over zal hebben gedacht. Een tweede bedroevende omstandigheid is, dat ondanks het feit, dat men niet licht tot een dergelijk besluit komt, het toch nood- zakel.jk is geweest dit voorstel te doen, wil de overheid de absolute zekerheid hebben, op de loyale medewerking van alle ambtenaren te kunnen rekenen. Op hetgeen de heer Burgwal heeft gezegd over Duitsland en Italië zal spreker niet ingaan, omdat dit ligt buiten het bestek van het werk van het gemeentebestuur. De heer BURGWAL zegt, dat de Voorzitter op zijn betoog niet is ingegaan en niet heaft aangetoond, dat de bedoelde organisaties in het nadeel van het Nederlandse volk werken. Integendeel, het zijn deze organisaties, die de strijd voeren voor de vrede. De VOORZITTER zegt, dat dit algemene kreten zijn, waar men niets aan heeft. De overheid heeft ambtenaren nodig op wie te allen tijde en volledig kan worden gerekend. (Een dame op de publieke tribunedie het woord richt tot de vergadering, wordt uit de zaal verwijderd). De heer BURGWAL vraagt hoofdelijke stemming.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 124