28 Mei 1952 42. Wanneer opnieuw enkele personen op de publieke tribune het woord nemen, zegt de VOORZITTER, dat de publieke tribu ne moet zwijgen en dat zij anders zal worden ontruimd. (Opnieuw worden twee personen van de publieke tribune verwijderd) Het voorstel van B.oc W. sub a. wordt daarop aangenomen met 15 tegen 1 stem. Voor hebben gestemd de leden:; mevrouw Van der Swan-de ICiewit, Kruijff, mevrouw Polet-MuslerVan Winden, Schimmel, mevrouw Landweer-de Visser, Schaddelee, A.P.Hilhorst Schaafsma, Clemens, Ooms, Van Zadelhoff, R.Hilhorst, de Haan en Zoetelief. Tegen heeft gestemd het lids Burgwal. Het voorstel sub b. wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen 51Voorstel tot het verlenen van een vacantietoelage aan het gemeentepersoneelIV-142,751 Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. 52. Vaststelling van besluiten inzake gemeente-eigendommen, t.w.; a. tot gerechtelijke invordering van huurschuld van J.A.van Oest, alsmede tot beëindiging huur en ontruiming van het stalgehouw behorende bij de buitenplaats "Colenso" (V-710); Mevrouw LANDWEER-de Visser deelt mede, dat haar is verteld, dat er kratten zouden zijn kapot gemaakt en op gestookt, terwijl een gedeelte zou zijn weggehaald om plan ten naar een of andere school te brengen. Zij vraagt, of dit juist is. De wethouder VAN ZADELHOF? antwoordt, dat hem hiervan niets bekend is, maar dat hij het gaarne zal onderzoeken. Het voorgestelde besluit wordt hierop zonder hoofdelij ke stemming genomen. b. tot uitgifte in erfpacht met recht van opstal van een perceel grond nabij de Nachtegaalweg aan de stichting "Prinses Marijke-kleuterschool" (V-138, 717); De heer BURGWAL vraagt, of er nu gebouwd kan /orden. De speeltuin "Ons Genoegen" zit met de speeltuin op de wip en kan bij voorbeeld geen glijbaan maken. De wethouder de HAAN zegt, dat een bestuurslid van deze speeltuin hem heeft medegedeeld, dat het slecht uitkwam direct te beginnen. Maar als de vereniging een verzoek indient, zullen B.l W. zeker nagaan wat eraan te doen is. De wethouder Van ZADELHOF? deelt mede, dat de bouw vergunning nog niet is aangevraagd. De VOORZITTER deelt mede, dat van het schoolbestuur de mededeling is ontvangen, dat het heeft besloten tot het bouwen van een houten school, maar dat de bouwaan- vrage nog niet is binnengekomen. Hierna, wordt het voorgestelde besluit zonder hoofde lijke stemming genomen. c. tot kosteloze ingebruikgeving van een perceel grond na bij de Birkstraat aan G.A.Hagen (V-716); d. tot het verlengen van de huur van een perceel grond aan de Buntweg aan de Geref.Xerk (Art.31 K.0.) voor het daarop plaatsen van een houten kerkgebouw (V-715);

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 126