28 Mei 1952 43. e. tot aankoop van een perceel grond nabij de Prins Bernhard- laan van C.van den Berg (V-71Ö); Be VOORZITTER deelt de Raad mede, dat B.& W. dit voor stel terugnemen, zodat dit niet in behandeling komt. ftot aankoop van een perceel grond nabij de Soesterbergse- straat van J.D.Gundelach (V-719); g. tot verkoop van een perceel grond nabij de Soesterbergse- straat aan J.D.Gundelach (V-721); h. tot verlenging van de termijn van overdracht van een aan J.H.Grift bij raadsbesluit van 13 Becember 1951, Ve afd. nr.522 verkocht perceel grond aan de Nachtegaalweg (V-723) itot het verlenen van een zakelijk recht aan de P.U.E.M. voor het hebben van een hoogspanningskabel in de Park laan en Nieuweweg (V-726) j tot aankoop van en ruiling van grond met G-.G.Hilhorst C.v.d.Broek en de Erven Knoppers (V-752) Be voorgestelde besluiten worden alle zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming genomen. Mevrouw Van der SWAN-de Kiewit vraagt, waarom punt e. is vervallen. Be wethouder Van ZABELHOPE deelt mede, dat de Prijzen- commissie geen medewerking wilde verlenen. Be wethouder Van ZABELHOPE stelt vervolgens namens B.oc W. voor de termijn van overdracht van de van de heren Kok en Brouwer aangekochte grond aan de Maatweg voor het rioolwaterzuiveringstation te verlengen. Hetzelfde stelt spreker voor ten aanzien van de grond, betreffende de ijsbaan. Op deze grond komt een erfdienstbaar heid te liggen in verband met de weg over de spoorlijn, waar bij de gebroeders Kuyer van de grond over het spoor gebruik kunnen maken. Be beide door de wethouder toegelichte voorstellen worden zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Be VOORZITTER herinnert er aan, dat de gemeente in ver band met Vredehof een pand aan de Vredehofstraat heeft aan gekocht, waarin het pension "Soestdijk" is gevestigd. Baar het, nu de plannen met Vredehof vaste vormen aanneemt, wen selijk is, dat het pand leeg komt, wordt de hoofdbewoonster niet in de gelegenheid gesteld onder te verhuren. Het is redelijk de huur iets te verlagen, opdat zij hiervan geen schade ondervindt. Baarom vraagt spreker hamens het College F jüe i van B.& W. machtiging de huurprijs met ingang van 1 /Dotober i i r1952 terug te brengen tot f.550,-per jaar. Mocht weer 'oado-p- iemand het pand verlaten en zou de gemeente ook dan bezwaar maken tegen het opnemen van nieuwe bewoners, zo zullen B.& W. opnieuw de Raad voorstellen de huur te verlagen, tenein de het pand op de minst pijnlijke wijze leeg te maken. V /f Be grond waarop het huis staat en de daarnaast liggen de grond is practisch verkocht. Een voorstel hieromtrent zal later in de Raad komen. Het door de Voorzitter toegelichte voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 53. Belastingreclames. 54. Voorstel tot het aangaan van een geldlening ten bedrage van f.77.000,-- met de N.V.Bank voor Nederlandse C-emeenten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 128