Nr 5 30 Juni 1952 45. N 0 T U I E N van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest op Maandag 30 Juni 1952, des namiddags te 7d5 uur. VOORZITTER; de Burgemeester, de heer Mr.S.P.Baron Bentinek. SECRETARIS; de heer J.G.A.Batenburg. Tegenwoordig de leden; J. van den Arend, G.Burgwal, H0J.S„ Clemens, T„ Dorresteijn, K. de Haan, A.p, HilhorstRoHilhorst, G.Kruijff, Mevrouw S. G. Landweer- de Visser, J.W.Óoms, J.A. Schaafsma, mevrouw H.A.E.K. van der Swan- de Eiewit, M.M. van V/ely, A.A.van Winden, W.G.van Zadelhoff en J.LLo Zoeteliefo Afwezig met kennisgeving de leden; mevrouw S.M.Polet-Musler C.JoSchaddeloe en W»Schimmel. De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Vervolgens deelt hij mede, dat bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Polet-Musler en de heren Schadde- lee en Schimmel. 56. Vaststelling van de notulen der vergadering van 9 Mei 19 52. Deze notulen worden zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming ongewijzigd vastgesteld. 57. Ingekomen stukken. a. Aanbieding van een besluit van B.& W. inzake het opnemen van gelden Nationale Lening voor de Woningbouw 1952 met voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. b. Verzoek van de Raad van Overleg K.A.B.-N.V.V.-C.N.V. tot wijziging van de huurvoorwaarden voor de gemeentewoningen. De VOORZITTER stelt voor dit verzoek te stellen in handen van B.& W. om prae-advies. De heer R. HILHORST dringt aan op het spoedig uit brengen van het prae-advies, aangezien deze aangelegenheid reeds enige tijd loopt. Hierop wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van de Voorzitter besloten. 58. Voorstel van B. W. tot opzegging van de huur van een ge deelte der schuur staande aan de Schaepmanstraat verhuurd aan E.C.van Daatselaar, alhier. De VOORZITTER deelt mede, dat op het ogenblik wordt voorgesteld de huur van de schuur op te zeggen op een door het College te bepalen datum, maar niet later dan 1 October 1952. De schuur staat op grond, waar nieuwe v/oningen moeten komen en de datum van de beëindiging van de huur hangt af van de datum wanneer de woningen er kunnen komen. De heer VAN WELY vraagt, of het de ruïne aan de Schaepmanstraat betreft. Wanneer de Voorzitter deze vraag bevestigend heeft beantwoord, wijst hij er op, dat deze ruïne in het geheel niet meer wordt gebruikt, zodat de huur wel kan worden opgezegd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 132