30 Juni 19 52 46. De VOORZITTER zegt, dat hetgeen aan de Schaepmanstraat slechts voor de helft is verhuurd* Het niet verhuurde ge deelte is het meest ruïneuze, maar aan het andere gedeelte zit nog huur, waarmede dus rekening moet worden gehouden* Spreker wijst er nog op, dat de afkomende materialen niet van de gemeerte zijn, maar van de vorige eigenaar die de schuur volgens overeenkomst zal afbreken* Het voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aangenomen 59oVaststelling van een besluit tot herziening van het uitbrei dingsplan in hoofdzaak, geldende voor het gedeelte der ge meente gelegen ten noorden van de spoorlijn Utrecht-Amers foort, met betrekking tot de terreinen tussen de Van Y/eede straat en de Oranjelaan, een terrein aan de Eemweg, een ter rein aan de Beckeringhstraat en terreinen aan de De Beau- fortlaan. (1-771). 60. Vaststelling van een besluit tot herziening van het uitbrei dingsplan in hoofdzaak, geldende voor het gedeelte der ge meente gelegen ten Noorden van de spoorlijn Utrecht-Amersfoort voor zover betreft de "verklaring." (1-828). Deze beide voorstellen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen* 61. Voorstel tot het opmaken van een voordracht ter benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen der N.V*Centrale Slachtplaats (1-150). De VOORZITTER stelt de Raad er van in kennis, van de heer Iiruijff mededeling te hebben ontvangen, dat deze liever niet op de voordracht wil worden geplaatst. In zijn plaats dragen B.& W. nu mevrouw Polet-Musler voor. De heer BURGWAL deelt mede, dat hij zich van stemming zal onthouden. De VOORZITTER verzoekt mevrouw Landweer- de Visser en de heer Van Y/elj met hem het stembureau te vormen. Ingeleverd worden 15 biljetten. Uitgebracht zijn 15 stemmen op de heren Ooms en Schaddelee, 12 stemmen op mevrouw Polet-Musler en 1 stem op elk van de heren Burgwal, De Haan en Kruijffzodat de voordracht conform het gewijzigde voor stel van B.& Y/* is vastgesteld* 62. Voorstel tot onderhandse aanbesteding van 20 etagewoningen te Soesterberg onder intrekking van de desbetreffende be sluiten van 7 April 1952 1-152). De VOORZITTER deelt mede, dat de Commissie voor Open bare Y/erken en de Einanciële Commissie met het voorstel accoord gaan. De heer BURGWAL zegt zich opnieuw te moeten verzetten tegen de wijze, waarop dit werk zal worden uitgevoerd. Drie maanden geleden kwam het voorstel in de Raad en spreker heeft toen op openbare aanbesteding aangedrongen. Hieraan is geen gevolg gegeven met het motief, dat er zo snel moge lijk moest worden gebouwd en nu komt men, drie maanden later, met hetzelfde voorstel weer in de Raad* Naar aanleiding van het besluit ten opzichte van de montagebouw hebben de aannemers te Soest een brief gericht aan het Ministerie van Y/ederopbouwwaarin zij protesteren, omdat zij menen, dat de Soester bouwers ook hadden moeten kunnen inschrijven. De houtprijzen zijn de laatste tijd met

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 134