30 Juni 19 52 47. ongeveer 30$ gedaald, het betonijzer ook enigszins, doch in geringere mate. En nu gaat het gemeentebestuur deze woningen monder meer aan één bepaalde aannemer geven, terwijl zovele aannemers in Soest om dergelijk werk zitten te springen. Het is in het belang van de gemeente en billijker tegenover de aannemers het werk openbaar aan te besteden. Spreker is voor het bouwen van de woningen, maar tegen de wijze van uitvoering en verzoekt daarom het voorstel in twee gedeelten in stemming te brengen. De VOORZITTER acht dit niet mogelijk. De wethouders VAN ZADELHOEP zegt, dat niet om de urgen tie, maar met het oog op de prijs tot onderhandse aanbesteding is beskoten. De aannemer was daar reeds aan het werk, zodat aangenomen mag worden, dat de gemeente met een andere aanne mer duurder uit zou zijn geweest. Indien Wederopbouw het standpunt van de Raad niet zou hebben g edeeld. zou de onder handse aanbesteding niet zijn goedgekeurd. Dit voorstel is slechts een formaliteit, De aannemer is met het werk reeds begonnen, maar nu de prijs met ƒ.5.000, is verlaagd, moet, aangezien het een onderhandse aanbesteding betreft, een nieuw besluit worden genomen. De heer BURGWAL stelt voor, nu er zijns inziens een nieuw voorstel wordt gedaan, een openbare aanbesteding te houden. Mevrouw LANDWEER - de Yisser wijst er op, dat hier toch eigenlijk geen sprake is van een nieuw voorstel. Het oude, door de Raad aangenomen voorstel wordt geheel gehandhaafd, behalve dan dat de prijs iets lager is geworden. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat B.& V/. ook hadden kunnen voorstellen het eerste voorstel te wijzigen. Dat de heer Burgwal thans voorstelt in dit studium alsnog tot openbare aanbesteding over te gaan, is niet redelijk, want de Raad heeft destijds met 18 tegen 1 stem besloten tot onder handse aanbesteding over te gaan. De heer BURGWAL verzoekt aantekening, dat hij tegen de wijze van uitvoering is. De VOORZITTER zegt, dat hiervan nota zal worden genomen. Het voorstel wordt overigens zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 63. Vaststelling van ontwerp-besluiten inzake het verlenen van medewerking ex artikel 72 L.O.-wet 1920 ten aanzien van: I. verzoek van het bestuur der R.K.School te Soesterberg tot a. aanschaffing van schoolbanken; b. aanschaffing van leermiddelen voor het derde leerjaar en c. uitbreiding van de rijwielbewaarplaats 1-801); II. verzoek van het bestuur van de vereniging "De School met de Bijbel" te Soest inzake het stichten van een overdekte rijwielbewaarplaats bij de school aan de Driehoeksweg. (1-802) 64. Vaststelling van een begrotingswijziging voor beschikbaarstel ling bedrag voor aanschaffing van leermiddelen en schoolmeu- belen ten behoeve van de Mariaschool1-153 65. Vaststelling van ontwerpbesluit inzake voorschotten op de vergoeding vakonderwijs aan de bijzondere scholen voor het jaar 1952. 1-151 66. Vaststelling van een ontwerp-besluit tot het verlenen van eervol ontslag aan de heer J.Uiterwijk als onderwijzer aan de openbare lagere school aan de Beetzlaan (1-804).

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 136