30 Juni 1952 48. De voorstellen sub 63 - 66 worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming achtereenvolgens aangenomen. 67. Voorstel tot inrichting van de voormalige verwarmingskelder van de politie in het gemeentehuis tot archiefbewaarplaats (1-155). Mevrouw VAN DER SWAN - de Kiewit verzoekt te worden ingelicht, omtrent de 20$ lasten op de materialen. Mevrouw LANDWEER- de Visser vraagt, of het mogelijk is bij het aanschaffen van de vier stalen ladenkasten een hande laar te Soest in te schakelen. De VOORZITTER zegt, dat deze 20$ lasten ook het College niet duidelijk zijn. Op het ogenblik is dat echter nog niet direct aan de orde. Van de Raad wordt omtrent het geheel slechts een beginseluitspraak gevraagd en een crediet voor de kasten. Indien later de middelen tot dekking zijn gevon den, zal het overige deel van het crediet in de Raad komen. In antwoord aan mevrouw Landweer- de Visser deelt spreker mede, dat het inderdaad mogelijk is de handel te Soest in te schakelen; er is al door drie belanghebbenden naar gevraagd. De heer IIRUYFF zegt, dat men bepaalde balken niet op maat kan bestellen, zodat hetgeen er van afgenomen moet wor den, verloren gaat. Misschien zit daar de 20$ in. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangeno - men. De heer CLEMENS verzoekt naar aanleiding van dit aan genomen voorstel het College van B.& W. op korte termijn te komen met een voorstel tot het treffen van maatregelen voor het behoorlijk opbergen van de bescheiden van het belastingkantoor, (ontvangerskantoor) De VOORZITTER zegt, dat hieraan wel enige problemen verbonden zijn, maar dat B.& W. deze aangelegenheid gaarne zullen onderzoeken. De heer CLEMENS dankt de Voorzitter voor deze toezegging. 68. Crediet-aanvrage voor de aanschaffing van standaard-vuilnis emmers welke in de loop van het jaar 1952 nog benodigd zijn. (1-148). De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat de financi ële Commissie B.& W. heeft verzocht te bevorderen, dat de emmers bij iemand in de gemeente Soest worden gekocht. Hetzelfde is gevraagd bij de aanschaffing van de vorige emmers. Er zijn toen inschrijvingen geweest, die echter alle hoger waren dan de prijs, waarvoor B.& W. de emmers hebben gekocht. Er is slechts één fabriek, die de emmers maakt, namelijk de N.V.Bammens te Maarssen, en deze fabriek berekent aan over heid en winkeliers dezelfde prijs, Er was echter één winkelier, die contact had met een fabriek, welke met het fabriceren van vuilnisemmers wilde beginnen. B.& W. hebben deze winkelier de bestelling gegeven, maar kragen dezelfde dag een aanbod van nieuwe emmers van de gemeente Enschede tegen een prijs van ƒ.3,50. De winkelier heeft toen kans gezien zijn be stelling te annuleren. Het heeft echter maanden en maanden geduurd voor Enschede, dat het voornemen had een nieuw systeem in te voeren, kon mededelen, of de emmers werkelijk konden worden geleverd. B'.& W. hebben toen de knoop doorge hakt en de winkelier gevraagd toch maar de emmers te leveren van zijn fabriek.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 138