30 Juni 1952 49o Deze vroeg toen echter ƒ.6,50. B.& W. hebben toen tegen ƒ.5,50 de emmers van de eersta fabriek betrokken en de winke lier de winst uitbetaald, die hij op de emmers zou hebben ge maakt. De firma Bammens kan 1.500 emmers per dag maken, maar de markt is verzadigd. Het is dan ook wel uitgesloten te achten, dat een winkelier kans zou zien voor het leveren van een zo klein aantal emmers een nieuwe fabriek in te schakelen, maar er is niets op tegen, dat B.& W. zich tot de desbetref fende winkelier wenden, opdat deze zich nogmaals met zijn fabriek in verbinding kan stellen. Gelukt dit niet, dan zal de gemeente de emmers rechtstreeks te Maarssen bestellen. De heer OOMS spreekt er zijn voldoening over uit dat de Vuilnisophaaldienst zich de laatste jaren mag verheugen in de bijzondere belangstelling van de bevolking, hetgeen de volks gezondheid ten goede komt. Spreker hoopt, dat B.& W. zich binnenkort genoodzaakt zullen zien weer een crediet aan te vragen voor het aanschaffen van vuilnisemmers, want dit betekent een belangrijke vooruitgang op het gebied van de volksgezondheid. De VOORZITTER dankt de heer Ooms voor deze opmerking; het is een wijs besluit van de Raad geweest tot dit systeem over te gaan. Hierna wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 69 Voorstel tot intrekking van de raad sbe sluiten van 9 Mei 1952 betreffende de bouw van 63 B.B.B.-woningen (IV-154). De VOORZITTER deelt mede, dat de Commissie Openbare Werken en de Financiële Commissie met dit voorstel accoord gaan. De heer BURGWAL gelooft, dat wanneer er een openbare aanbesteding zou zijn geweest en de Raad er bij de Regering op had aangedrongen de lening van de Twentsche Bank af te dwingen, het succes groter zou zijn geweest. Men kan wel mooie woorden gebruiken, maar het moet niet bij woorden blijven. Spreker stelt voor er bij de Regering op aan te dringen, dat de gemeente deze lening alsnog van de Twentsche Bank zal verkrijgen, opdat zij woningen kan zetten, die verantwoord zijn voor de Soester bevolking. Deheer OOMS zegt in antwoord aan de heer Burgwal, dat hij het voorstel,de vorige maal heeft aanvaard, juist omdat hij zich niet tot woorden wilde beperken, maar een daad wilde stellen. Om tot een daad te komen, hebben spreker en de andere leden van de Raad het voorstel destijds aanvaard, al ging het met pijn. Maar dat pijnlijke hebben zij aanvaard om de belangen van de ingezetenen te dienen. De heer BURGWAL noemt hetgeen de heer Ooms zegt demago gisch. Als het op daden aankomt, zal het gemeentebestuur de tanden op elkander moeten zetten, want op deze manier komen er nooit woningen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 70. Voorstel tot wijziging der gemeentebegroting en bedrijf sbegro- tingen voor de dienst 1951IV-156 71. Vaststelling van een besluit tot verwisseling van pandbrieven. (IV-792). Deze beide voorstellen worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 140