30 Juni 19 52 50. Voorstel tot vaststelling van een verordening houdende vaststelling van een tijdelijke uitkeringsregeling van enige groepen van het gemeente-personeel. IV-149-788) De heer BURG-VAL vestigt er de aandacht op, dat Soest in de derde en de omliggende plaatsen in de tweede klasse zijn geplaatst. Met het oog op de situatie van de arbeiders verzoekt hij het College van B.& V/. de premiebetaling volledig voor rekening van de gemeente te nemen. De VOORZITTER zegc, dat dit later aan de orde komt. Dit is een tijdelijke regeling en de zaak komt later weer in de raad. Het voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Vaststelling van besluiten inzake gemeente-eigendommen, t.w. a. verkoop van een perceel grond gelegen aan de Regentesse- laan aan de Hervormde Gemeente; (V-821 b. verhuur van een stuk grond gelegen aan de Beckeringh- straat aan W. van Breukelen. (V—791 Deze beide besluiten worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. c. Gedeeltelijke intrekking van het raadsbesluit van 30 Januari 19 52, afd.V, nr. 600, inzake verhuur van een perceel grond aan de Middenlaan te Soestduinen aan K.Hoffland met verhuur aan Th.W.Rasch. (¥-822). De VOORZITTER deelt mede, dat van de Financiële Commissie en de Commissie voor Uitbreidingsplannen en Grondbedrijf drie leden voor het voorstel zijn, maar dat de anderen zich ertegen hebben verklaard, aangezien zij menen, dat gebruik moet worden gemaakt van de thans aanwezige gelegenheid om deze houten woning uit het natuurreservaat te verwijderen. De heer ERUIJFF herinnert er aan, dat de Raad steeds is voorgehouden, dat men die woningen in het natuurreser vaat liever niet had, maar dat men de gezinnen niet op straat kon zetten. Nu de gelegenheid er is het minst bewoonbare houten huisje te laten verdwijnen, behoort naar sprekers oordeel deze gelegenheid te worden aangegrepen om de vroeger gemaakte fout te herstellen. De heer VAN WELY heeft in de Financiële Commissie het zelfde standpunt ingenomen als nu door de heer Rruijff ver dedigd. Hij vraagt zich af, of er geen precedent wordt ge schapen door een ander gelegenheid te geven in deze houten woning zijn intrek te nemen. Nu de gemeente los staat tegen over de heer Hoffland, is het ogenblik gekomen om niettegen staande de ontzettend grote huizennood het radicale standpunt in te nemen, dat deze woning niet meer wordt ver huurd. De heer HI1H0RST zegt, dat het opnieuw verhuren van deze woning practisch zal betekenen, dat er een nieuwe houten woning komt, want als de bestaande woning wordt opgeknapt, zoals het nodig is, zal men van een nieuwe woning kunnen spreken. Verzoeken tot het bouwen van een houten woning zijn overigens altijd afgewezen. Men verwees naar de Middenlaan in 80estduinen, maar wanneer deze ver dwijnt, verdwijnen ook de houten huizen. Rangezien men in Soest dus geen houten woningen mag bouwen, is spreker ook tegen dit voorstel. Q

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 142