30 Juni 1952 53» De heer R. HILHORST zegt, dat het in geen geval zijn be doeling is houten woningen te laten zetten in het natuurreser vaat, Re heer Burgwal moet de fouten noodwoningen niet ver warren met permanente woningen. Houten noodwoningen kunnen een oplossing in de woningnood geven en er is naar sprekers oordeel geen "bezwaar tegen, indien mensen een verantwoord houten huisje "bouwen om maar voor enkele jaren onderdak te hebben. Het is niet sprekers bedoeling een gehele straat van houten huizen te bouwen. Maar hij zou de mensen, die er de mogelijkheid toe hebben, er ook toe in de gelegenheid willen stellen, In de kampeercentra staan behoorlijk verantwoorde houten huisjes, die ook in de winter wel worden gebruikt, omdat zij althans beter zijn dan samenwoning. Braamhage ligt braak en daar zou voor diverse inwoners der gemeente een op lossing kunnen worden gevonden. De heer SCHAAFSMA is er voor het onderhavige huisje weer te gebruiken, maar moet het bijbouwen van houten woningen sterk ontraden. In deze eeuw behoren woningen van steen te worden gebouwd. Met het toestaan van het bouwen van houten v/oningen zou het gemeentebestuur een stap zetten op de verkeerde weg» Alles zal er op moeten worden gezet om normale woningen te verkrijgen. Het bouwen van houten woningen blijft altijd prutsen en spreker kan daaraan zijn stem niet geven. De heer KRUIJFF zegt niet afwijzend te staan tegenover het denkbeeld van de heer Yan Zadelhoff, dat zijns inziens echter niet aan de orde is. Spreker zou de heer Schaafsma in Haarden, Bussum en Wassenaar, na de eerste wereldoorlog gebouwde houten villa's/laten zien, die prima zijn om te bewonen. Men kan niet zonder meer zeggen, dat een houten woning niet goed is./ kunnen Hoeveel staan er niet in Hoorwegen en Zweden? Het huisje, waarom het thans gaat, is echter niet goed bewoonbaar en om het bewoonbaar te maken, kan men het het beste afbreken» De heer SC HAAF SMA kan het betoog van de heer Kruijff over schone en artistieke houten huizen wel accepteren, maar indien er ter opheffing van de woningnood houten huizen worden gebouwd, zullen zij niet zo prachtig zijn als die welke de heer Kruijff bedoeld. De heer KRUJFF: Het gaat om de degelijkheid. De heer SCHAAFSMA zegt, dat men woningen zou krijgen, waarop is uitgezuinigd tot de laatste splinter. In een berg streek met bossen kan men prachtige houten huizen zien, maar spreker moet er tegen opkomen als de heer Kruijff die als voor beeld stelt om het bouwen van houten woningen in Soest er door te halen. De heer BURGWAL merkt op, dat hier gesproken is van houten nood woningen en m n zal zich herinneren hoeveel narigheid men heeft gehad met de semi-permanente v/oningen. Het is bekend v/elk stempel er nog op deze woningen rust. Spreker geeft de Raad ernstig in overweging in Soest nooit meer noodwoningen te bouwen, doch alleen voor de arbeidersklasse verantwoorde wonin gen. De VOORZITTER wijst er op, dat de Raad zich tengevolge van het verzoek van de heer R.Hilhorst op een zijpad heeft begeven. Deze wilde iets weten over het standpunt van College en Raad over het toestaan van het bouwen van houten woning^, niet door de gemeente, maar op van de gemeente gehuurde grond»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 148