- 7 - GE BOUTEN, TERREINEN EN WERKEN. -2.07.354 Huur perceel Steenhoffstr 5 voor de administratie der gemeente of haar takken van dienst van P.Man te Haarlem 28 Nov 52 113 Huur perceel Veldm.Montgo- meryweg 86 voor de admini stratie der gemeente of haar takken van dienst van P.G.A. Kradolfer te Zeist28 Nov 52 113 VERTE GENWOORDIGENDE LICHAMEN -2.07.51 Voorzitter gaat accoord met verzoek raadslid Clemens de raadsvergaderingen in het vervolg te laten aanvangen om 7.15 uur28 Mei 52 44 Schrijven van G.Burgwal, waarin deze bedankt als raadslid30 Jul 52 59 Beëdiging en toelating Mevr. Th.J.Bungener-Odinot als lid van de raad7 Aug 52 73 FUNCTIONARISSEN. -2.07.53 Mededeling aan raad van schrijven Comm.der Koningin betreffende herbenoeming burgemeester 8.P.Baron Ben- tinck en afleggen voorge schreven eden22 Dec 52 116 GEMEENTEWERKEN -2.07.55 A Gemeenschappelijke regeling met Hoogland inzake uitoe fening van het bouw- en wo ningtoezicht en het alge meen toezicht op de openba re v/erken in die gemeente door de dienst Gemeentewer ken Soest9 Mei 52 24/25 Beschikbaarstellen crediet voor aankoop van een licht drukmachine Gemeentewerken. 16 Oct 52 89 REINIGINGSDIENST -2.07.55 Ar Verlenen crediet voor de aanschaffing van standaard vuilnisemmers, welke in de loop van het jaar nog beno digd zijn30 Jun 52 48 Toestaan crediet voor aan koop roltrommelvuilniswagen en voor aanbrengen nieuw achterschot aan bestaande vuilniswagen28 Nov 52 112 POLITIE. -2.07.55 B Huur perceel Veldm.Montgo- meryweg 86 voor de adminis tratie der gemeente of haar takken van dienst van P.G.A. Kradolfer te Zeist28 Nov 52 113

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 14